• Pomôcky pre prváčikov
     • Pomôcky pre prváčikov

     • Milí rodičia,

      tu nájdete zoznam pomôcok potrebných pre prváčikov pri nástupe do školy. Ďalšie pomôcky - sadu zošitov pre prvákov, výkresy... objedná triedna učiteľka vašich detí. Z tohoto dôvodu prosíme v prvý školský deň priniesť 15 €. Ďakujeme .

      Pomocky_pre_prvacikov.docx​​​​​​​​​​​​​​


    • Obnovenie šk. vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020
     • Obnovenie šk. vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020

     • Štvrtok 18. júna 2020

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR (príloha č.1) a Usmernenia ministerstva školstva "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020" - Zriaďovateľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020. (príloha č. 2)

      Škola bude otvorená za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok v zmysle usmernení MŠVVŠ SR a ÚVZ SR.

      V zmysle nariadení ministerstva školstva vyplývajú pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 22. júna 2020 (pondelok) nasledovné povinnosti:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3). Žiadame rodičov v prípade, že nebudú doprevádzať svoje deti do školy, aby zabezpečili dané písomné vyhlasenie pre žiakov - v opačnom prípade žiak bez vyhlásenia nemôže byť prijatý do školy!
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

      Organizácia výchovno-vzdeláva procesu od 22. júna 2020:

      • Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole neumožňuje základnej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Pre školu bude nevyhnutné po obnovení vyučovania od 22. 6. 2020 - zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu základná škola má možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto má možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.
      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú nevyhnutne prispôsobené zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností po dištančnom vzdelávaní.
      • Príchod žiakov do školy, či už samých alebo v sprievode rodiča, musí byť v čase od 7:30 - 8:00 hod. Dieťa do budovy vstupuje samé. Pri vstupe do budovy bude vykonaná dezinfekcia rúk. Vyučovanie konči o 11:30 hod pre 1. stupeň a o 12:30 hod pre 2.stupeň.
      • Deti, ktoré budú počas júna chodiť do školy, budú mať možnosť stravovať sa v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení. Obedy sa budú vydávať v čase od 11:30 do 13:00 hod. Obedy do obedárov nebude možné vydať!

      (Pozn: Ďaľšie podrobnejšie informácie prosím konzultujte s vyučujúcimi 1. stupňa a 2. stupňa príp. na portály - Učíme na diaľku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol )

      Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom za spoluprácu v súčasnej zložitej situácii.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Otvorenie Základnej školy od 1. júna 2020 pre 1. - 5. roč.
     • Otvorenie Základnej školy od 1. júna 2020 pre 1. - 5. roč.

     • Streda 27. mája 2020

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR (príloha č.1) a Usmernenia ministerstva školstva "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020" - Zriaďovateľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 rozhodol o obnovení školského vyučovania od 1. júna 2020 pre 1. - 5. ročník. (príloha č. 2)

      Škola bude otvorená za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok v zmysle usmernení MŠVVŠ SR a ÚVZ SR. Obnovená bude aj prevádzka ŠKD v obmedzenom režime a prevádzka zariadenia školského stravovania len pre prihlásených žiakov - Ďakujeme za porozumenie.

      V zmysle nariadení ministerstva školstva vyplývajú pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1. júna 2020 (pondelok) nasledovné povinnosti:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Organizácia výchovno-vzdeláva procesu od 1. júna 2020:

      • Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.
      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú nevyhnutne prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
      • Príchod žiakov do školy, či už samých alebo v sprievode rodiča, musí byť v čase od 7:30 - 8:00 hod. Dieťa do budovy vstupuje samé. Pri vstupe do budovy mu bude zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Je dôležité, aby dieťa malo so sebou tlačivo Vyhlásenia! Vyučovanie konči o 11:30 hod.
      • Deti, ktoré budú počas júna chodiť do školy, budú mať možnosť stravovať sa v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení. Obedy sa budú vydávať v čase od 11:30 do 12:30 hod. Obedy do obedárov nebude možné vydať!
      • V mesiaci jún 2020 bude prevádzka ŠKD v súlade s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Fungovať bude v obmedzenom režime od 12:00 - 15:30 hod. Ranná činnosť ŠKD nebude v prebádzke.

      (Pozn: Ďaľšie podrobnejšie informácie prosím konzultujte s vyučujúcimi 1. stupňa.)

      Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom za spoluprácu v súčasnej zložitej situácii.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Májové pranostiky
     • Májové pranostiky

     • Májový dáždik nás prinútil posedieť si niekoľko dní dnu. Moc nám to nevadilo, dali sme si teplý čajík,  sadli sme si k oknu a pozorovali počasie.

      Sme druháci a ako Sherlock Holmes sme začali pátrať po májových pranostikách. Zoznámili sme sa s ľadovými mužmi – Pankrácom, Servácom a Bonifácom. Vedeli ste, že  na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli? Ale studený máj nie je prírode na škodu, veď Studený máj, v stodole raj.
      Pozorovali sme aj včielky, ako vyletovali z úľov a ako tancovali. Aj podľa nich sme vedeli, že máj bude upršaný, lebo je známe, že ak včely neodletujú ďaleko od úľa, bude pršať. Keď nám dáždik zaklopkal na okno, už sme vedeli, že májový dážď padá - zlato padá a každá májová kvapka za dukát stojí. Lebo každý hrášok, fazuľka či kukurička vyklíči, len ak ju dobre zalejeme vodičkou. A že je vonku blato? Príroda sa teší, aj tí, čo majú záhradky sa tešia, lebo májové blato - pre hospodára zlato.

      Pozrite sa, ako sme si kreslili, kým nám dažďové kvapky stekali po okne.

      Fotoalbum

    • Oznámenie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce
     • Oznámenie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce

     • Streda 20. mája 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša základná škola už dlhoročne spolupracuje so ZUŠ Mošovce, aby sme okrem kvalitného vzdelania mohli našim žiakom poskytnúť aj rozvoj ich umeleckého potenciálu v zmysle motta ZUŠ - "OBJAVME, ČO JE V NÁS"

      V prílohe posielame podrobné informácie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce pre šk.rok 2020/2021

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

       

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Každý rok, druhú májovú nedeľu, si pripomíname Deň matiek. A každý rok sa na tento deň v škole spoločne pripravujeme. Rozprávame sa, spievame o mamičkách, maľujeme a kreslíme, pripravujeme pre ne pozdravy, program na vystúpenie, darčeky. Tento rok bol trochu iný, na tento krásny sviatok sme sa pripravovali nadiaľku. Každý žiačik a každá žiačka tak mohli potešiť len svoju mamičku. Potešiť ju, postískať, spraviť pre ňu malý darček alebo pozdrav, za všetku jej lásku a starostlivosť.  

      Fotoalbum

    • Hýb sa doma
     • Hýb sa doma

     • 27. apríla 2020

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom portáli www.ucimanadialku.sk aplikáciu na pomoc učiteľom telesnej výchovy, inštruktorom pohybových aktivít a športovým trénerom (najmä) mládeže.

      Aplikácia HybSaDoma.sk slúži aj ako inšpirácia pre verejnosť, nakoľko cvičenia vo verejnej sekcii je možné prezerať aj bez potreby registrácie. Na vhodný obsah cvičení vo verejnej sekcii dozerá ministerstvo.

      Ministerstvo sa stotožňuje s názorom lekárov, že dobrá imunita človeka je dôležitá v boji s infekčnými chorobami. Preto odporúčame všetkým ľuďom pohyb na čerstvom vzduchu bez ohľadu na to, či je vykonávaný individuálne pre vlastné potešenie, alebo pod vedením športového odborníka. Aplikácia HybSaDoma.sk nám môže pomôcť vstať spred počítača a potešiť sa pohybom.

    • Deň Zeme 2
     • Deň Zeme 2

     • Streda 22. apríla 2020

      Aj niektorí žiaci z  5. - 7. ročníka prijali výzvu Dňa Zeme a zapojili sa do nej. Vyčistili okolie svojej dediny alebo pomáhali v záhradách svojim rodičom. Teším sa, že aj v tomto čase nezabudli a našli chuť ochrániť našu Zem.

    • Deň Zeme 1
     • Deň Zeme 1

     • Streda 22. apríla 2020

      Aj keď mimoriadna situácia na Slovensku spôsobila prerušenie vyučovania na školách, druhákom nestálo nič v ceste, aby si pripomenuli vo svojich domovoch, aká je pre nás všetkých čistá príroda dôležitá. Pozrite si, ako oslávili Deň Zeme. Určite si všetci želáme, aby sa ich priania vyplnili.

    • Usmernenie a oznam k hodnoteniu žiakov
     • Usmernenie a oznam k hodnoteniu žiakov

     • Pondelok 20. apríla 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a žiaci,

      Ministerstvo školstva SR vydalo Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
      • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
      • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      Z Usmernenia vyplývajú najmä tieto skutočnosti:

      • Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.
      • Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakova ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.
      • Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušenéhovyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultácious rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické prácespracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každéhožiaka.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

      Oznam o hodnoteni predmetov v čase mimoriadnej situácie:

      Usmernenia v plnom znení si môžete pozrieť v prílohách:

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

     • Streda 15. apríla 2020

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 vychádzajú z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020. Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k zápisu detí v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Zápis detí do 1. ročníka sa budú organizovať bez osobnej prítomností detí. Zápis detí je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou: formulár, papierová forma alebo elektronická forma (KEP).

      Zápis do 1. ročníka v ZŠ Slovenské Pravno sa uskutoční v termíne

      od 21. apríla 2020 do 23. apríla 2020

      Zápisy detí do našej základnej školy v tomto termíne môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi:

      1. Vyplnením formulára na našej webovej stránke (odkaz)
      2. Papierová forma zápis do 1. ročníka - odoslať poštou na adresu školy: Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 (príloha)
      3. Ak to neumožňujú tech. podmienky, potom papierovú formu zápis do 1. ročníka vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu Slovenské Pravno. Vyplnený formulár doručiť osobne tajomníčke školy p. Monike Hanusovej do základnej školy v termíne 23. apríla 2020 v čase od 9:00 - 12:00 hod.

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      (Pozn.: rodný list dieťaťa, podpisy zákonných zástupcov na elektronicky vyplnenej prihláške a poplatok vo výške 15 eur na školské potreby.)

      Rozhodnutie o prijatí

      V prípade, ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nebude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

      Rozhodnutie MŠVVŠ SR v celom znení si môžete pozrieť tu:

    • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov organizácie šk. roka
     • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov organizácie šk. roka

     • Štvrtok 26. marca 2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

      Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

      Rozhodnutie__ministra_SVVaS_SR_26_3_2020.pdf

    • Pomoc, podpora a poradenstvo CPPPaP Martin
     • Pomoc, podpora a poradenstvo CPPPaP Martin

     • Streda 25. marca 2020

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Martin v súčasnej zložitej situácie nemôže pracovať na školách ani v centre - ul. Kollárova č. 49, 036 01 Marin. Od 16. marca 2020 je zatvorené do odvolania, ale pre klientov, rodičov a pedagógov je pripravená možnosť spolupráce telefonicky alebo online.

      CPPPaP_Martin-_oznam.docx