• Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ
     • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ

     • Štvrtok 6. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u (Pozn.: TR - červený okres II. st. varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

      1. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.
      2. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne
     • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne

     • Štvrtok 29. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, Rozhodnutia RÚVZ Martin z 26.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v šk. vyučovaní od 3.5. 2021 pre 1. stupeň prezenčne a pre 2. stupeň dištančne z dôvodu Rozhodnutia RÚVZ Martin (Prílohač. 1).

      1. Podľa platných predpisov - Vyhláška č.197/2021 ÚVZ SR od pondelka 3.5. 2021 neplatí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 2. stupňa.
      2. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zamestnancov je dňa 2.5. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 15:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      3. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č.2)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ
     • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ

     • Štvrtok 22. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v školskom vyučovaní pre 1. stupeň a končiace ročníky - 8. a 9. roč. ZŠ.

      1. Podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 8. a 9. ročníka.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov a žiakov 8. a 9. roč. (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov, žiakov a zamestnancov je dňa 24.4. 2021 (Sobota) od 8:00 do 15:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      4. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.

      Organizácia testovania - Kloktacie testy

      • Dňa 23.4. 2021 budú v škole žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí majú súhlas zákonných zástupcov testovaní kloktacími testami pre nasledujúci týždeň.
      • Pre podrobné informácie je v prílohe Informačný leták určený pre školy v ŽSK.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Otvorenie šk. vyučovania v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. ZŠ od 19.4. 2021
     • Otvorenie šk. vyučovania v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. ZŠ od 19.4. 2021

     • Štvrtok 15. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, uznesenia vlády SR č. 169/2021, podľa COVID AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. základnej školy od 19.4. 2021

      1. Podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 8. a 9. ročníka.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov a žiakov 8. a 9. roč. (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov, žiakov a zamestnancov je dňa 18.4. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      4. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.

      Organizácia testovania v 16. týždni (19.4. - 23.4. 2021) - Kloktacie testy

      • V priebehu 16. týždňa budú v škole žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí majú súhlas zákonných zástupcov testovaní kloktacími testami pre nasledujúci týždeň.
      • Pre podrobné informácie je v prílohe Informačný leták určený pre školy v ŽSK a Inštruktážne video pre školy v ŽSK.

      Poďakovanie zriaďovateľovi základnej školy a nepedagogickým zamestnancom

      Touto cestou sa chceme poďakovať zriaďovateľovi Základnej školy za pomoc a spoluprácu pri komplexnej rekonštrukcii sociálnych zariadení na 1. stupni základnej školy. Dnešným dňom 15.4. 2021 je otvorená prevádzka na 1. stupni a žiaci a zamestnanci majú k dispozícii nové sociálne zariadenia. Osobitná vďaka patrí aj nepedagogickým zamestnancom p. školníkovi a p. upratovačkám, ktorí výrazne pomohli pri celkovej rekonštrukcii.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

     • Piatok 9. apríla 2021

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle usmernenia MŠVVŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky oznamuje:

      Zápis do 1. ročníka v ZŠ Slovenské Pravno sa uskutoční v termíne

      od 20. apríla 2021 do 22. apríla 2021

      Zapísať bude možné len deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia vek 6 rokov a deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odloženú povinnú školskú dochádzku. Zápis detí do 1. ročníka sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí.

      Zápisy detí do našej základnej školy v tomto termíne môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi:

      1. Vyplnením elektronického formulára na našej webovej stránke (Menu-Žiaci a rodičia-Elektronická prihláška)
      2. Papierová forma zápisu do 1. ročníka - odoslať poštou na adresu školy: Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 (príloha)
      3. Ak to neumožňujú tech. podmienky, potom papierovú formu zápis do 1. ročníka vyzdvihnúť v podateľni Obecného úradu Slovenské Pravno. Vyplnený formulár doručiť osobne tajomníčke školy p. Monike Hanusovej do základnej školy v termíne 22. apríla 2021 v čase od 8:00 - 14:00 hod. Stretnutie dohodnúť telefonicky na čísle: 0911 295 750

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - rodný list dieťaťa, podpisy zákonných zástupcov na elektronicky vyplnenej prihláške a úhrada poplatku vo výške 15 eur na školské potreby sa uskutoční do 31.5. 2021 po telefonickej dohode s p. Hanusovou t.č. 0911 295 750

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Žiadosť a písomné vyjadrenie zákonný zástupca doručí najneskôr do 31.5. 2021.

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky – je potrebná žiadosť zákonného zástupcu spolu s odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast príp. odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť a písomné vyjadrenie lekára zákonný zástupca doručí najneskôr do 31.5. 2021.

      Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

      O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku.

      Pozn: Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

       

      Ďakujeme za porozumenie a prejavenú dôveru

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021
     • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021

     • Piatok 9. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.4. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie na 1. stupni základnej školy od 12.4. 2021

      1. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Od 12.4. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD
      4. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 11.4. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň

     • Štvrtok 1. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 30.3. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (červená tmavá - 3. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára prezenčnú výučbu od 7.4. 2021 (streda) pre 1. stupeň základnej školy.

      1. Na základe manuálu "Návrat do škôl 2021" od 8.2. 2021 je nevyhnutné, aby sa dal otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a
      3. Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak platia rovnaké pravidlá ako sú popísané v dokumente "Návrat do škôl 2021" príp. uvedené na webe ZŠ z 5.2. 2021
      4. Od 7.4. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD
      5. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 3.4. 2021 (Sobota) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
    • MAREC MESIAC KNIHY a čitateľský maratón
     • MAREC MESIAC KNIHY a čitateľský maratón

     • Tretiaci si pripomenuli, že marec je mesiacom kníh a čítania. Sľúbili sme vám, že sa na konci mesiaca dozviete, ako zvládli čitateľský maratón a či sa im podarilo vymyslieť nejakú básničku.

      Takmer všetci žiaci sa do maratónu zapojili. Niektorí však nemali dobrý tréning a čítanie po pár dňoch vzdali. My sa však tešíme, lebo takých čitateľov je medzi tretiakmi veľmi málo. Takmer všetci sú riadni knihomoli. Vydržali čítať každý deň, do maratónskeho cieľa dobehli a prebrali si za to peknú odmenu. Tesne pred cieľom sa stihli ešte zahrať na básnikov. A či majú dobré nápady posúďte sami.

       

      Prišla jar

      Narodilo sa nám malé jahniatko,
      je to ale krásne zvieratko!
      Je to znamenie, že jar je už tu,
      deti, poďme sa zahrať nejakú hru!
      Nazbierame kvietky farebné,
      veď urobiť radosť je potrebné.

                                            Timejka

      Nezbedná mačka

      Vliezla mi do skrine mačka,
      zjavila sa tam mláčka.
      A vtom zahučala práčka!
      Odišla zo skrine mačka.
      Prišla mi do izby upratovačka,
      uvidela, že spravila mláčku mačka.

                                             Laurika

       

      Slniečko sa na nás smeje,
      svoje lúče hrejivé,
      to je náznak peknej jari...
      Pučia bahniatka, kvitnú kvety,
      trávička sa zelenie.
      Po trávičke zajko skáče,
      privoniava vôňu jari:
      narcis tu, narcis tam,
      vidím tu aj tulipán.

                                       Julka

       

      Dnes slniečko pekne svieti,
      ihrisko je plné detí.
      Marley je pes labrador,
      aj s ním pôjdem na dvor.
      Pôjdem s ním aj na lúku,
      maminu držím za ruku.
      Keď prídeme, je celý špinavý,
      ale voda to napraví.
      Aj keď sa nekúpe rád,
      je to môj dobrý kamarát.
      Prešli sme sa do sýtosti,
      ráno prídu povinnosti.

                                  Marko

      Už prichádza jar,
      úloh máme pár.
      Na dvore sú deti,
      pozbierajú smeti.
      môj kamarát Peter,
      dal mi nový sveter.
      Stromy kvitnú a aj kvety,
      už aj vtáčik na strom letí.

                                   Marko

      Moja malá mačička,
      rozkošné má očičká.
      Jedna labka biela,
      druhá labka čierna.
      Rozkošná to povaha,
      šantí si hneď od rána.
      Behá vonku so psíkmi,
      po dvore sa naháňajú,
      sem a tam si lietajú.

                                  Anetka

      Jar

      Všade kvitnú bahniatka,
      je to krásna rozprávka.
      Narcisy už tiež vyšli,
      Veľká noc sa blíži.
      Slniečko krásne svieti,
      na ulicu vyšli deti.

                                       Darinka

       

      Videl som raz králička,
      ako skáče spod kríčka.

      Išiel spod toho kríčku,
      hľadať sladkú mrkvičku.

      Mrkvičku si našiel,
      pod kríček zas zašiel.

      Zjedol si už mrkvičku,
      videl včielku maličkú.

      Na kvietok si včielka sadla,
      no o chvíľu z neho spadla.

      Spadla z neho na trávu,
      uvidela žihľavu.

                                       Eliška

       

      Prichádza k nám jar,
      prináša nám dar.
      Teraz je len marec,
      poberaj sa starec.
      V lese skáče zajac,
      vyzerá jak pajác.
      V zime malý vtáčik,
      našiel dobrý máčik.
      Na Veľkú noc vajíčko,
      poteší nás máličko.
      Chlapci plietli korbáč,
      dostali aj koláč.
      Na koláči kraslica,
      bola tam aj škorica.
                              Eliška

      Naša mačka

      Vliezla do skrine mačka,
      je tam pekná kačka.
      Stratila sa kačka,
      bola to veľká hľadačka.
      Ušla mačka,
      bola to veľká naháňačka.

                                       Mirka

       

      Prišla k nám jar,
      bol to krásny dar.
      Nadišiel marec,
      zastal starec.
      V záhrade vyrástol prvý kvet,
      potešil sa celý svet.
      Začvirikal pekný vtáčik,
      malý ako máčik.
      Skáče zajac,
      ničoho sa nebojac.
      Plietli chlapci korbáče,
      dostanú chutné koláče.
      Maľujú dievčatá kraslice,
      joj, to je radosti velice!

                                      Mirka

      Mačka a kačka

      Na ulici je mačka,
      kýva jej kačka.
      Doma je práčka,
      používa ju babča.
      Kačka je sivá
      a mačke sa zíva.

                          Nelka

       

      Svieti nám slnko,
      zasadila som semienko.
      Máme tu jar,
      môj brat sa volá Ján.
      Hopkal ku nám zajac,
      voláme ho Pajác.
      Na strome je vtáčik,
      hopká ako králik.
      Má rád svoje vajíčko,
      hovorí mu zlatíčko.
      Milujem korbáče,
      ale aj koláče.
      Maľujeme kraslice,
      máme z toho veselica.
      V záhrade nám rastie snežienka,
      polieva ju Boženka.
      Kamarátka Vierka,
      má v izbe dvierka.
      Prišiel ku nám Peter,
      kúpil mi sveter.
      Volám sa Nelka,
      volajú ma telka.

                                          Nelka

      Fotogaléria

       

    • Dištančné vzdelávanie od 29.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 29.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

     • Piatok 26. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 19.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 29.3. 2021 (Pondelok) do 31.3. 2021 (Streda) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

      Pozn.: V termíne od 1.4. 2021 do 6.4. 2021 budú mať žiaci veľkonočné prázdniny.

      Základná škola zabezpečí prezenčné vyučovanie (PV) pre žiakov:

      • ktorí sú deťmi rodičov z kritickej infraštruktúry
      • ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce - vyžaduje sa čestné vyhlásenie (Príloha)
      • ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

      Organizácia PV v 13. týždni:

      • Žiaci budú v 2 skupinách (Pozn: Nie vo svojej kmeňovej triede).
      • ŠKD nebude v prevádzke.
      • ŠJ bude v prevádzke, ale v obmedzenom režime.
      • Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 27.3. 2021 (Sobota) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • MAREC MESIAC KNIHY
     • MAREC MESIAC KNIHY

     • V našej škole máme čitateľský kútik, no teraz smutne zíva prázdnotou. A tretiakom bolo smutno za hrami, vakmi i knihami, ktoré ukrýva. Tak si kreslia, čítajú a hrajú sa spolu „na diaľku“.

      Vymysleli si Krajinu slov a navštívili aj krajinu, kde sa všetko muselo rýmovať. Spoločne si vyrobili niekoľko záložiek do knižiek a čítajú, čítajú... Vymysleli si čitateľský maratón. Je to taká výzva pre všetkých knihomoľov. Čítajú každý deň a kúsok svojej obľúbenej knižky prečítajú vždy aj spolužiakom alebo pani učiteľke. Že to nie je možné, keď každý sedí doma? Je to jednoduché, posielajú si hlasové správy.

      A či vydražia celý mesiac čítať a rýmovať to sa dozviete na konci marca – mesiaca kníh.

      Fotogaléria

     • Ponožková výzva

     • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň si na nohy obúvame ponožky, ktoré spolu nesúvisia - iná farba, veľkosť, vzor. Dávame tým najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí. Ich inakosť  ich nesmie diskriminovať. Ľudia s Downovým syndrómom sú súčasťou nášho sveta.  

      Ďakujem všetkým čo sa zapojili do #ponozkovavyzva. 

    • Dištančné vzdelávanie od 22.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 22.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

     • Piatok 19. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 22.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

      Základná škola zabezpečí prezenčné vyučovanie (PV) pre žiakov:

      • ktorí sú deťmi rodičov z kritickej infraštruktúry
      • ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce - vyžaduje sa čestné vyhlásenie (Príloha)
      • ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

      Organizácia PV v 12. týždni:

      • Žiaci budú v 2 skupinách (Pozn: Nie vo svojej kmeňovej triede).
      • ŠKD nebude v prevádzke.
      • ŠJ bude v prevádzke, ale v obmedzenom režime.
      • Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 21.3. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • 3D modely buniek
     • 3D modely buniek

     • Piatok 12. marca 2021

      Svet všetkých organizmov je tvorený bunkami. Každá bunka je v podstate akýmsi mikrosvetom. Existujú dva typy buniek – rastlinné a živočíšne.

      Žiaci ôsmeho ročníka dostali za úlohu na hodine biológie vytvoriť 3D model bunky. Žiaci na svojom projekte pracovali doma počas dištančného vzdelávania. Výsledkom boli jedinečné modely buniek vytvorené z najrôznejších materiálov. Žiaci vyrábali bunky z plastelíny, papiera, stavebnice, niektoré boli dokonca aj na zjedenie.

      To, že sú naši žiaci šikovní a kreatívni sa môžete presvedčiť na fotografiách.

      Mgr. J.Hrčková

    • Dištančné vzdelávanie od 15.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 15.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

     • Piatok 12. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 15.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

      Základná škola zabezpečí prezenčné vyučovanie (PV) pre žiakov:

      • ktorí sú deťmi rodičov z kritickej infraštruktúry
      • ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce - vyžaduje sa čestné vyhlásenie (Príloha)
      • ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

      Organizácia PV v 11. týždni:

      • Žiaci budú v 2 skupinách (Pozn: Nie vo svojej kmeňovej triede).
      • ŠKD nebude v prevádzke.
      • ŠJ bude v prevádzke, ale v obmedzenom režime.
      • Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 14.3. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Dištančné vzdelávanie od 8.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 8.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

     • Piatok 5. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 8.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

      • zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 7.3. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
      • Od 8.3. 2021 nebude v prevádzke ŠJ a ŠKD.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Dištančné vzdelávanie od 1.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 1.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

     • Piatok 26. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 5.2. 2021, uznesenia vlády SR č. 77/2021 z 5.2. 2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (čierna fáza - IV. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 prechádza od 1.3. 2021 (Pondelok) na dištančné vzdelávanie 1. a 2. stupňa základnej školy.

      • Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil MOM - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 28.2. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
      • Od 1.3. 2021 nebude v prevádzke ŠJ a ŠKD.

      Dar OZ Cesta:

      Dňa 24.2. 2021 OZ Cesta darovalo základnej škole 2 ks otvoreného (priameho) germického UV žiariča pre 1. a 2. stupeň. Ďakujeme OZ Cesta za podporu a zvýšenie úrovne hygienicko-epidemiologických opatrení na škole v súčasnej zložitej situácii.

      Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

       

    • Otvorenie ZŠ od 22.2. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 22.2. 2021 pre 1. stupeň

     • Piatok 19. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR, Usmernenia RÚVZ Martin zo 17.2.2021, zabezpečenia epidemiologických opatrení a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára od 22.2. 2021 (Pondelok) prezenčnú výučbu 1. stupňa základnej školy.

      1. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil MOM - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 21.2. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
      2. Od 22.2. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD.
      3. Na základe manuálu "Návrat do škôl 2021" od 8.2. 2021 je nevyhnutné, aby sa dal otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      • Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a (Pozn: Príloha č. 8b je informatívna pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase - škola nevyžaduje ku kontrole.)
      • S frekvenciou 7 dní zriaďovateľ resp. riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečuje vykonávanie testov.
      1. Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak platia rovnaké pravidlá ako sú popísané v dokumente "Návrat do škôl 2021" príp. uvedené na webe ZŠ z 5.2. 2021

      Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Telesná výchova online - info
     • Telesná výchova online - info

     • Štvrtok 11. februára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      pred časom sme Vás informovali, že aj naša škola prináša alternatívu TSV v online prostredí v projekte „Hýbme sa spolu“ pod vedením profesionálneho trénera a učiteľa TSV – Mgr. Richarda Pikulíka.

      Projekt sa úspešne rozbehol a prináša nové informácie a tiež aj poďakovanie Mgr. Richarda Pikulíka:

      "Po úspešnom začiatku pokračujeme a napredujeme v iniciatíve Hýbme sa spolu na Youtube (Online TSV pre deti a celé rodiny). Spolu s vami sme dosiahli pozoruhodné výsledky. Zo srdca ďakujem. Touto cestou by som vás chcel informovať o ďalších krokoch. V prílohe posielam informačný leták."