• Dištančné vzdelávanie od 1.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 1.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

     • Piatok 26. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 5.2. 2021, uznesenia vlády SR č. 77/2021 z 5.2. 2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (čierna fáza - IV. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 prechádza od 1.3. 2021 (Pondelok) na dištančné vzdelávanie 1. a 2. stupňa základnej školy.

      • Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil MOM - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 28.2. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
      • Od 1.3. 2021 nebude v prevádzke ŠJ a ŠKD.

      Dar OZ Cesta:

      Dňa 24.2. 2021 OZ Cesta darovalo základnej škole 2 ks otvoreného (priameho) germického UV žiariča pre 1. a 2. stupeň. Ďakujeme OZ Cesta za podporu a zvýšenie úrovne hygienicko-epidemiologických opatrení na škole v súčasnej zložitej situácii.

      Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

       

    • Otvorenie ZŠ od 22.2. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 22.2. 2021 pre 1. stupeň

     • Piatok 19. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR, Usmernenia RÚVZ Martin zo 17.2.2021, zabezpečenia epidemiologických opatrení a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára od 22.2. 2021 (Pondelok) prezenčnú výučbu 1. stupňa základnej školy.

      1. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil MOM - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 21.2. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
      2. Od 22.2. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD.
      3. Na základe manuálu "Návrat do škôl 2021" od 8.2. 2021 je nevyhnutné, aby sa dal otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      • Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a (Pozn: Príloha č. 8b je informatívna pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase - škola nevyžaduje ku kontrole.)
      • S frekvenciou 7 dní zriaďovateľ resp. riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečuje vykonávanie testov.
      1. Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak platia rovnaké pravidlá ako sú popísané v dokumente "Návrat do škôl 2021" príp. uvedené na webe ZŠ z 5.2. 2021

      Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Telesná výchova online - info
     • Telesná výchova online - info

     • Štvrtok 11. februára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      pred časom sme Vás informovali, že aj naša škola prináša alternatívu TSV v online prostredí v projekte „Hýbme sa spolu“ pod vedením profesionálneho trénera a učiteľa TSV – Mgr. Richarda Pikulíka.

      Projekt sa úspešne rozbehol a prináša nové informácie a tiež aj poďakovanie Mgr. Richarda Pikulíka:

      "Po úspešnom začiatku pokračujeme a napredujeme v iniciatíve Hýbme sa spolu na Youtube (Online TSV pre deti a celé rodiny). Spolu s vami sme dosiahli pozoruhodné výsledky. Zo srdca ďakujem. Touto cestou by som vás chcel informovať o ďalších krokoch. V prílohe posielam informačný leták."

    • Otvorenie ZŠ od 8.2. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 8.2. 2021 pre 1. stupeň

     • Piatok 5. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe rozhodnutia Pandenickej komisie Vlády SR, MŠVVŠ SR a tiež usmernení Vlády SR, ÚVZ SR, splnení podmienok a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára od 8.2. 2021 (Pondelok) prezenčnú výučbu 1. stupňa základnej školy.

      1. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil MOM - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne:
      • Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 6.2. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
      • Základná škola objednala požadovaný počet Ang. testov pre jedného zákonného zástupcu a všetkých zamestnancov prostredníctvom Covid - školský semafor.
      1. Od 8.2. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD.
      2. Na základe manuálu "Návrat do škôl 2021" od 8.2. 2021 je nevyhnutné, aby sa dal otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      • Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a (Pozn: Príloha č. 8b je informatívna pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase - škola nevyžaduje ku kontrole.)
      • S frekvenciou 7 dní zriaďovateľ resp. riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečuje vykonávanie testov.
      1. Školská dochádzka - prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš


    • Vyučovanie od 1. februára 2021
     • Vyučovanie od 1. februára 2021

     • Piatok 29. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 1.12 - 5.2. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Vyučovanie od 25. januára 2021
     • Vyučovanie od 25. januára 2021

     • Piatok 22. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 25.1. - 29.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Telesná výchova - online :)
     • Telesná výchova - online :)

     • Pondelok 18. januára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      v súčasnej zložitej situácii dištančného vzdelávania je veľmi dôležité kompenzovať prácu s PC vhodnou pohybovou aktivitou. Aj naša škola prináša alternatívu TSV v online prostredí v projekte „Hýbme sa spolu“ pod vedením profesionálneho trénera a učiteľa TSV – Mgr. Richarda Pikulíka.

      Cieľ projektu:

      • Online TSV pre všetky deti ZŠ.
      • Rozhýbať, prípadne udržať deti v pohybe.
      • Vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu.
      • Začíname stredu 20.1. 2021 o 15:00 hod!

      Podrobné informácie o projekte v prílohách:

    • Zapojenie do súťaže - "Nebuď otrok drog 6"
     • Zapojenie do súťaže - "Nebuď otrok drog 6"

     • Pondelok 18. januára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      touto cestou Vás chceme informovať, že aj naša škola sa zapojila do súťaže "Neduď otrok drog 6" ktorej organizátorom je TASR - Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

      Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. , II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

      Sledujte seriál opýtaj sa hviezdy a ...

    • Vyučovanie od 18. januára 2021
     • Vyučovanie od 18. januára 2021

     • Piatok 15. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 18.1. - 22.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Vyučovanie od 11. januára 2021
     • Vyučovanie od 11. januára 2021

     • Štvrtok 7. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a nariadení MŠVVŠ SR Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 11.1. - 15.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

      Žiadame žiakov a rodičov, aby k dištančnému vzdelávaniu (DV) pristupovali v plnej zodpovednosti podľa pravidiel DV našej školy. O pravidlách výchovno-vzdelávacieho procesu počas DV rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou. (Pozn: 3.11. 2020 web ZŠ)

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Predvianočný čas
     • Predvianočný čas

     • Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček u nás zrazu stál.
      Pod ním ležia balíčky, pre veľkých aj maličkých.
      Už sa celý ligoce...

      Aj k nám do školy pomaly prišli Vianoce.

      Vyzdobili sme si triedy, chodby, pripravili sme darčeky, priania, vinše i svoje srdiečka.

      Spoločne sme strávili predvianočné chvíle v očakávaní najkrajších sviatkov roka.

      Teraz k Vám prichádzame inak ako vlani, bez vianočného programu, ale zato s vianočným želaním:

       

      Drevo v krbe praská
      v našich srdciach láska.

      Ihličie krásne vonia,

      zvončeky tíško zvonia.
      Plamienok v srdci blkoce,

      prajeme Vám všetkým

                               krásne Vianoce.

      Fotoalbum

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Striebrom zvonia hrkálky, letkom letia sane...
      Mikuláš sa zastavil aj v Slovenskom Pravne.
      V našej dobrej školičke našiel každé dieťa,
      tento rok však iba sám, bez anjela, čerta.
      Celý rok sme poslúchali, učiteľov nehnevali,
      od rána sme len na pána s dlhou bradou čakali.
      Všetci sme sa na návštevu poriadne pripravili,
      niekoľko dní sme sa poctivo básničky drvili.
      Niektorým to bolo málo, talent chceli ukázať,
      zvŕtali sa v rýchlom tanci, sladkosť chceli získať.
      Pánko s dlhou bielou bradou každého obdaril,
      pri rozlúčke nám všetkým úsmev na tvári vyčaril.
      Fotoalbum

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Minulú nedeľu začal advent a tak sa všetci pripravujeme na Vianoce. Doma rozvoniavajú koláče, žiaria adventné sviečky, v tajných skrýšach pribúdajú darčeky. My však myslíme aj na ľudí, ktorí nemajú také šťastie ako my ostatní a sviatky prežijú bez svojich rodín v domovoch sociálnych služieb. Preto sme sa v tomto predvianočnom čase rozhodli zapojiť do celoslovenskej iniciatívy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". S rodičmi a učiteľmi sme pripravili malé darčeky, krabice sme zabalili do slávnostného papiera a ozdobili farebnými stuhami. Každá ukrýva to, o čom si myslíme, že tomu druhému urobí radosť - niečo sladké, niečo slané, niečo pre potešenie, niečo voňavé, niečo teplé, niečo mäkké, niečo vlastnoručne vyrobené,... Všetky darčeky sme naložili do auta a odoslali babičkám a dedkom do Centra sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach. Veríme, že ich naše s láskou pripravené krabičky plné milých maličkostí potešia a vyčaria im úsmev na tvári. Keď si budeme na Vianoce rozbaľovať tie svoje darčeky, s láskou si na nich spomenieme.

      Fotoalbum

    • November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch
     • November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

     • Pondelok 23. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám posielame informačné materiály k iniciatíve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ spolu s projektom ODPÍŠEME TI

      November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch a 19. novembra si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Je preto potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o prejavoch násilia páchaného na tejto mimoriadne zraniteľnej cieľovej skupine. S deťmi a mládežou je nutné komunikovať - aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka.

      Prosíme rodičov aby si našli čas a so svojimi deťmi v priateľskej atmosfére prekonzultovali informačné materiály.

      Viac informácii je dostupných na aj na stránke ministerstva:

    • Národný projekt - PoP II
     • Národný projekt - PoP II

     • Streda 11. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša škola sa v tomto roku prihlásila do výzvy na zapojenie do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP PoP II). Škola splnila podmienky a bola zaradená do NP PoP II pre pracovnú pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Hlavné ciele NP spolufinancovaného z ESF sú:

      • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základnej škole,
      • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
      • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

      Podrobné informácie o NP PoP II sú zverejnené na stránke:

    • Pravidlá dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021
     • Pravidlá dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021

     • Utorok 3. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      vzhľadom na súčasnú situáciu v školstve, v ktorej výchovno-vzdelávací proces prebieha aj formou dištančného vzdelávania (DV) je nevyhnutné stanoviť pravidlá a spôsob hodnotenia žiakov.

      Hodnotenie predmetov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 (Hodnotenie žiakov základnej školy) a je upravené na základe odporúčaní ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav) a VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) na podmienky dištančného vzdelávania.

      O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov a pravidlách výchovno-vzdelávacieho procesu počas DV rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou nasledovne:

      • Základnou platformou základnej školy pre DV je portál www.bezkriedy.sk a pre on-line vyučovanie je videokonferenčná platforma ZOOM Meetings.
      • Žiak pravidelne sleduje portál www.bezkriedy.sk, kam jednotliví učitelia posielajú pokyny k DV.
      • Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné podľa Rozvrhu-DV (Príloha).
      • Opodstatnenú neprítomnosť žiaka na DV je zákonný zástupca povinný ospravedlniť u triedneho učiteľa.
      • Žiak komunikuje s učiteľmi a rešpektuje ich pokyny, študuje zaslané materiály, vypracováva zadania, posiela výsledky riešení a pod.
      • V prípade neúčasti žiaka na on-line hodine alebo ak žiak nepredloží zadané úlohy dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamená učiteľ žiakovi absenciu. V prípade opakujúcej sa absencie bude žiak komisionálne preskúšaný.
      • Vyučujúci predmetu určí podľa Rozvrhu-DV, kedy bude prebiehať vyučovanie on-line.
      • Žiaci z predmetu uvedeného v Rozvrhu-DV budú hodnotení známkou. Prospech dieťaťa si rodič môže pozrieť na www.bezkriedy.sk v sekcii známky.
    • Usmernenie MŠVVŠ SR - "Spoločná zodpovednosť"
     • Usmernenie MŠVVŠ SR - "Spoločná zodpovednosť"

     • Pondelok 2. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Usmernenia Ministerstva školstva, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" platného od 1.11. 2020 vyplýva pre zákonných zástupcov:

      1. Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.
      2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
      3. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

      Prosíme rodičov, aby všetky potrebné informácie, ktoré vyplývajú z tohto usmernenia, nahlasovali triednym učiteľom svojich detí.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      Úplne znenie dokumentov a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti v prílohách:

       

    • Rozhodnutie MŠVVŠ SR a kontakty odd. epidemiológie
     • Rozhodnutie MŠVVŠ SR a kontakty odd. epidemiológie

     • Pondelok 12. októbra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      V súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 Vás informujeme o Rozhodnutí ministra školstva z 11. 10. 2020.

      V prípade, že sa Vaše dieťa stretne v rodine alebo blízkom okolí s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19 je nevyhnutné:

      • nechať dieťa doma v preventívnej izolácii
      • kontaktovať triedneho učiteľa
      • kontaktovať RÚVZ Martin - oddelenie epidemiológie

      Oddelenie epidemiológie: Pracovné dni 8:00 - 15:00 hod

      Tel. kontakt:

      • 0902 740 766
      • 0910 770 754
      • 0910 185 754
      • 0908 664 538
    • Usmernenia - opatrenia MŠVVŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ Martin
     • Usmernenia - opatrenia MŠVVŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ Martin

     • Utorok 6. októbra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      V súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 sú sprísnené opatrenia súvisiace s pandémiou aj na našej Základnej škole. Tieto opatrenia vydané MŠVVŠ SR, ÚVZ SR alebo hlavným regionálnym hygienikom RÚVZ Martin sú pre školu, rodičov a žiakov záväzné. O niektorých opatreniach a dokumentoch Vás chceme informovať aj touto cestou našej webovej stránky.

      Základné opatrenia:

      • Zákaz vstup cudzím osobám do školy - vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
      • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.),
      • Zákaz vstup do areálu školy bez rúška - opatrenia ÚVZ SR z 29.9. 2020
      • Usmernenie postupu škôl a ŠZ počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 - ministerstvo školstva neodporúča realizovať: ŠvP, LV, krúžkovú činnosť pre deti a žiakov, RZ, zasadnutie rady rodičov, rady školy, TSV a HUV odporúča realizovať len teoretickou formou.
      • Zákaz vstupu žiakov do areálu školy v mimovyučovacom čase!

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí.
      • Ak sa u dieťaťa prejavili akútne respiračné ťažkosti, ako horúčka, kašeľ, nádcha či sťažené dýchanie, prosíme, nechajte dieťa v domácej izolácii a príp. konzultujte s detským lekárom. Odporúčame pozrieť krátke video s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre strarostlivosť o deti a dorast.
      • Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška - RÚVZ Martin
      • Pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti! - RÚVZ Martin

      • Pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a Vyhlásenie o bezinfekčnosti! - RÚVZ Martin

      • V prípade, že by trieda alebo škola mala RÚVZ v Martin nariadenú karanténu, je rodič povinný zabezpečiť, aby dieťa počas 10 dní karantény zostalo v domácej izolácii!

      Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom za zodpovednosť a spoluprácu v súčasnej zložitej situácii.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy