• Čítame radi
     • Čítame radi

     • Čítame radi. Sme štvrtáci a pre spolužiakov sme pripravili malý projekt, v ktorom sme im ukázali, ako vzniká kniha. Nie naozaj, veď sme len žiaci. Zdramatizovali sme „cestu knižky“ od prvého nápadu spisovateľa cez redaktorov, výtvarných redaktorov, ilustrátorov, technických redaktorov, grafikov, tlačiarov, knihárov, kníhkupcov do rúk čitateľa. Prečo sme to robili? Aby si spolužiaci uvedomili, aká dlhá je cesta knižky z hlavy spisovateľa na poličku do knižnice. Aby si uvedomili, aké sú knihy vzácne a koľko potešenia, ponaučenia aj zábavy sa v nich ukrýva.

      Čítame radi. A vy? V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do výzvy ministerstva školstva a získala 800 € na nákup detskej literatúry. Takto sme chceli podporiť záujem detí o čítanie a zaistiť žiakom prístup ku kvalitnej detskej literatúre. Za získané finančné prostriedky sme doplnili školskú knižnicu o niekoľko zaujímavých titulov.

      Hor sa do čítania, knihomoli!

      Fotogaléria

    • JESENNÝ ZBER PAPIERA
     • JESENNÝ ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia a žiaci!

      V dňoch 24.9., 27.9. a 28.9.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.

      Papier môžete odovzdať v čase od 7.00 do 8.00 hodiny pri bočnom vchode do školskej kuchyne. Prosíme Vás, aby bol papier zviazaný do balíkov. Môžete priniesť staré časopisy, noviny, zošity, starý kancelársky papier zbavený plastových a kovových častí a pod.

      Prosíme Vás o dodržiavanie hygienických a protipandemických opatrení.

      Jedna tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov.

    • Šk. rok 2021/2022 - ŠKOLSKÝ SEMAFOR
     • Šk. rok 2021/2022 - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

     • Streda 1. septembra 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami, ale aj opatreniami, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí zvíťaziť.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

       

      Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva SR bude organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v šk. roku 2021/2022 prebiehať podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorý zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v základnej škole.

      1. Otvorenie školského roka 2021/2022 - organizácia a info:
      • začiatok šk. roka dňa 2.9. 2021 o 8:00 hod
      • predpokladané ukončenie otvorenia a sláv. tr. hodiny o 9:30 hod
      • ŠJ a ŠKD dňa 2.9. 2021 nebude v prevádzke
      • Od 3.9. 2021 (piatok) ŠJ a ŠKD v prevádzke (Ranná ŠKD od 7:00 hod a popoludní do 16:00 hod)
      1. Povinnosti rodičov / zz:
      • Vyhlásenie a bezpríznakovosti (Príloha) - je potrebné predložiť pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V zmysle Covid Automatu je potrebné vyhlásenie predložiť vo všetkých farbách okresu okrem zelenej (tam je to odporúčané).
      • Rodič/zz má možnosť vyhlásenie poslať: v printovej podobe - odoslať cez EduPage - poslať sken
      • Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha) - predkladá sa za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v škole a ŠZ. (§3 ods. 2 Vyhlášky ÚVZ SR č. 239/2021) Vyplní ho za seba (zamestnanec školy) za dieťa/žiaka zákonný zástupca.
      1. Vstup do objektu školy a školského zariadenia:
      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia (Príloha)
      • Návštevník školy a ŠZ môže vstúpiť do školy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka" (Príloha)
      1. Testovanie:
      • MŠVVŠ SR umožní testovanie žiakov v školách (PCR kloktacie testy) a v domácom prostredí (Ag - testy)
      • PCR - kloktacie testy (zabezpečuje Klinická Biochémia s.r.o.) sa uskutočnia dňa 3.9. 2021 - testovanie len na začiatku šk. roka. Informačný materiál a pokyny (Príloha)
      • Ag samotesty - v prípade pozitívneho výsledku žiak nemôže ísť do školy a rodič bezodkladne oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu. Návod na použitie (Príloha)
    • Poskytovanie dotácie na stravu od šk. roka 2021/2022 - info
     • Poskytovanie dotácie na stravu od šk. roka 2021/2022 - info

     • Utorok 24. august 2021

      Vážení rodičia,

      v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR,  nadobudla účinnosť právna úprava tohto zákona od 01. 08. 2021, ktorá prináša zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od nového školského roka 2021/2022 :

      1. Ukončuje sa plošné poskytovanie dotácie  na stravu vo výške 1,20 eura v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.
      2. Od 01.09. 2021 bude poskytovaná dotácia na stravu vo výške 1,30 eur pre deti ktoré:
      • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na daňový   bonus / poberatelia dôchodkov alebo nezamestnaní členovia rodiny/  a navštevujú ZŠ alebo posledný ročník MŠ /deti, ktoré dovŕšili 6 rokov veku,  ale nedovŕšili 15 rokov veku,
      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku / napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky.../ a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus.

      Z tohto dôvodu žiadame rodičov, ktorí spadajú do vyššie uvedených skupín a chcú si uplatniť dotáciu na stravu od 01. 09. 2021  aby škole predložili do 26. 08. 2021 nasledovné doklady:

      • Potvrdenie z UPSVaR že  dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (Príloha)
      1. Upozorňuje zákonných zástupcov detí, že ak  si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnia  daňový bonus, sú povinní o tomto bezodkladne  informovať ZŠ alebo MŠ s tým, že sú si vedomí právnych následkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na dieťa ako dotácia na stravu. Bez doručenia potvrdenia a čestného prehlásenia v stanovenom termíne, dotácia na september nebude poskytnutá.

      S pozdravom

      Monika Hanusová, vedúca ŠJ

      Tel: 0911 295 750

       

    • Zahrajme si divadielko
     • Zahrajme si divadielko

     • Streda 16. jún 2021

        Po návrate z dištančného vyučovania sme na hodinách literatúry  v rámci témy Bábkové divadlo premenili našich piatakov na bábkohercov. Žiaci si počas niekoľkých hodín sami vyrábali bábky – maňušky, napísali dialógy a pripravili divadelnú scénu. Piataci sa tak už nemusia učiť, čo je to bábka, bábkové divadlo, ale prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti si dané pojmy osvojili :)

      Divadielko - foto

    • Rozhodnutie MŠVVŠ SR - obnovenie šk. vyučovania od 17.5. 2021
     • Rozhodnutie MŠVVŠ SR - obnovenie šk. vyučovania od 17.5. 2021

     • Piatok 14. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 13.5. 2021 sa s účinnosťou od 17.5. 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

      1. Všetky školy a školské zariadenia sú otvorené, nezávisle od farby okresov.
      2. Školy sa riadia Manuálom COVID školský semafor pre základné školy s účinnosťou od 17.5. 2021.
      3. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • 22. apríla sme si v škole pripomenuli DEŇ ZEME. Minulý rok sme si ho pripomínali „nadiaľku“. Teraz sme sa o ňom mohli porozprávať zoči-voči. Nechceli sme zostať len pri rečiach, preto sme začali konať aktivity, lepšie povedané  maličké aktivitky na záchranu našej planéty, veď sme iba deti. Zasadiť stromček, drobnú rastlinku, vyzbierať smeti zo svojho okolia, vyseparovať vzniknutý odpad, vyhrabať trávnik, vyrobiť užitočnú vec z odpadového materiálu... Toto už robíme pravidelne pri príležitosti Dňa Zeme. Ale prečo by naša Zem nemohla oslavovať častejšie?

      Rozhodli sme sa tieto malé aktivitky robiť každý deň. Inšpiráciu nám poskytli krátke videá o triedení odpadu, rozhovory o nakupovaní a znižovaní množstva odpadu. Veď netvoriť odpad je lepšie ako ho neskôr sparovať. Náš školský kartónový „strom“ sa vďaka týmto každodenným činnostiam stále viac zazelenieva.

      Keď prírodu chceme chrániť, treba ju spoznať a tak sme sa rozhodli vytvoriť „atlas stromov“ pre všetkých spolužiakov. V ňom môžu pozorovať, voňať, hladkať konáriky, chytať šušky, semienka stromov a skúsiť si vypestovať malý stromček. Tvoríme aj projekty o prírode, o živočíchoch...

      Veríme, že aj takéto drobné činnosti nás povedú k uvedomeniu si potreby zmeny správania sa voči prírode a tiež že budú inšpiráciou pre ostatných.

      Vo fotogalérii si môžete pozrieť niektoré aktivity, ktoré sme už uskutočnili, iné nás ešte len čakajú. Uverejníme ich pred koncom školského roku.

      Fotogalária

    • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ
     • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ

     • Štvrtok 6. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u (Pozn.: TR - červený okres II. st. varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

      1. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.
      2. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne
     • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne

     • Štvrtok 29. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, Rozhodnutia RÚVZ Martin z 26.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v šk. vyučovaní od 3.5. 2021 pre 1. stupeň prezenčne a pre 2. stupeň dištančne z dôvodu Rozhodnutia RÚVZ Martin (Prílohač. 1).

      1. Podľa platných predpisov - Vyhláška č.197/2021 ÚVZ SR od pondelka 3.5. 2021 neplatí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 2. stupňa.
      2. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zamestnancov je dňa 2.5. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 15:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      3. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č.2)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ
     • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ

     • Štvrtok 22. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v školskom vyučovaní pre 1. stupeň a končiace ročníky - 8. a 9. roč. ZŠ.

      1. Podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 8. a 9. ročníka.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov a žiakov 8. a 9. roč. (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov, žiakov a zamestnancov je dňa 24.4. 2021 (Sobota) od 8:00 do 15:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      4. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.

      Organizácia testovania - Kloktacie testy

      • Dňa 23.4. 2021 budú v škole žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí majú súhlas zákonných zástupcov testovaní kloktacími testami pre nasledujúci týždeň.
      • Pre podrobné informácie je v prílohe Informačný leták určený pre školy v ŽSK.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Otvorenie šk. vyučovania v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. ZŠ od 19.4. 2021
     • Otvorenie šk. vyučovania v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. ZŠ od 19.4. 2021

     • Štvrtok 15. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, uznesenia vlády SR č. 169/2021, podľa COVID AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. základnej školy od 19.4. 2021

      1. Podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 8. a 9. ročníka.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov a žiakov 8. a 9. roč. (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov, žiakov a zamestnancov je dňa 18.4. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      4. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.

      Organizácia testovania v 16. týždni (19.4. - 23.4. 2021) - Kloktacie testy

      • V priebehu 16. týždňa budú v škole žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí majú súhlas zákonných zástupcov testovaní kloktacími testami pre nasledujúci týždeň.
      • Pre podrobné informácie je v prílohe Informačný leták určený pre školy v ŽSK a Inštruktážne video pre školy v ŽSK.

      Poďakovanie zriaďovateľovi základnej školy a nepedagogickým zamestnancom

      Touto cestou sa chceme poďakovať zriaďovateľovi Základnej školy za pomoc a spoluprácu pri komplexnej rekonštrukcii sociálnych zariadení na 1. stupni základnej školy. Dnešným dňom 15.4. 2021 je otvorená prevádzka na 1. stupni a žiaci a zamestnanci majú k dispozícii nové sociálne zariadenia. Osobitná vďaka patrí aj nepedagogickým zamestnancom p. školníkovi a p. upratovačkám, ktorí výrazne pomohli pri celkovej rekonštrukcii.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

     • Piatok 9. apríla 2021

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle usmernenia MŠVVŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky oznamuje:

      Zápis do 1. ročníka v ZŠ Slovenské Pravno sa uskutoční v termíne

      od 20. apríla 2021 do 22. apríla 2021

      Zapísať bude možné len deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia vek 6 rokov a deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odloženú povinnú školskú dochádzku. Zápis detí do 1. ročníka sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí.

      Zápisy detí do našej základnej školy v tomto termíne môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi:

      1. Vyplnením elektronického formulára na našej webovej stránke (Menu-Žiaci a rodičia-Elektronická prihláška)
      2. Papierová forma zápisu do 1. ročníka - odoslať poštou na adresu školy: Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 (príloha)
      3. Ak to neumožňujú tech. podmienky, potom papierovú formu zápis do 1. ročníka vyzdvihnúť v podateľni Obecného úradu Slovenské Pravno. Vyplnený formulár doručiť osobne tajomníčke školy p. Monike Hanusovej do základnej školy v termíne 22. apríla 2021 v čase od 8:00 - 14:00 hod. Stretnutie dohodnúť telefonicky na čísle: 0911 295 750

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - rodný list dieťaťa, podpisy zákonných zástupcov na elektronicky vyplnenej prihláške a úhrada poplatku vo výške 15 eur na školské potreby sa uskutoční do 31.5. 2021 po telefonickej dohode s p. Hanusovou t.č. 0911 295 750

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Žiadosť a písomné vyjadrenie zákonný zástupca doručí najneskôr do 31.5. 2021.

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky – je potrebná žiadosť zákonného zástupcu spolu s odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast príp. odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť a písomné vyjadrenie lekára zákonný zástupca doručí najneskôr do 31.5. 2021.

      Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

      O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku.

      Pozn: Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

       

      Ďakujeme za porozumenie a prejavenú dôveru

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021
     • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021

     • Piatok 9. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.4. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie na 1. stupni základnej školy od 12.4. 2021

      1. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Od 12.4. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD
      4. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 11.4. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň

     • Štvrtok 1. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 30.3. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (červená tmavá - 3. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára prezenčnú výučbu od 7.4. 2021 (streda) pre 1. stupeň základnej školy.

      1. Na základe manuálu "Návrat do škôl 2021" od 8.2. 2021 je nevyhnutné, aby sa dal otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a
      3. Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak platia rovnaké pravidlá ako sú popísané v dokumente "Návrat do škôl 2021" príp. uvedené na webe ZŠ z 5.2. 2021
      4. Od 7.4. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD
      5. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 3.4. 2021 (Sobota) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
    • MAREC MESIAC KNIHY a čitateľský maratón
     • MAREC MESIAC KNIHY a čitateľský maratón

     • Tretiaci si pripomenuli, že marec je mesiacom kníh a čítania. Sľúbili sme vám, že sa na konci mesiaca dozviete, ako zvládli čitateľský maratón a či sa im podarilo vymyslieť nejakú básničku.

      Takmer všetci žiaci sa do maratónu zapojili. Niektorí však nemali dobrý tréning a čítanie po pár dňoch vzdali. My sa však tešíme, lebo takých čitateľov je medzi tretiakmi veľmi málo. Takmer všetci sú riadni knihomoli. Vydržali čítať každý deň, do maratónskeho cieľa dobehli a prebrali si za to peknú odmenu. Tesne pred cieľom sa stihli ešte zahrať na básnikov. A či majú dobré nápady posúďte sami.

       

      Prišla jar

      Narodilo sa nám malé jahniatko,
      je to ale krásne zvieratko!
      Je to znamenie, že jar je už tu,
      deti, poďme sa zahrať nejakú hru!
      Nazbierame kvietky farebné,
      veď urobiť radosť je potrebné.

                                            Timejka

      Nezbedná mačka

      Vliezla mi do skrine mačka,
      zjavila sa tam mláčka.
      A vtom zahučala práčka!
      Odišla zo skrine mačka.
      Prišla mi do izby upratovačka,
      uvidela, že spravila mláčku mačka.

                                             Laurika

       

      Slniečko sa na nás smeje,
      svoje lúče hrejivé,
      to je náznak peknej jari...
      Pučia bahniatka, kvitnú kvety,
      trávička sa zelenie.
      Po trávičke zajko skáče,
      privoniava vôňu jari:
      narcis tu, narcis tam,
      vidím tu aj tulipán.

                                       Julka

       

      Dnes slniečko pekne svieti,
      ihrisko je plné detí.
      Marley je pes labrador,
      aj s ním pôjdem na dvor.
      Pôjdem s ním aj na lúku,
      maminu držím za ruku.
      Keď prídeme, je celý špinavý,
      ale voda to napraví.
      Aj keď sa nekúpe rád,
      je to môj dobrý kamarát.
      Prešli sme sa do sýtosti,
      ráno prídu povinnosti.

                                  Marko

      Už prichádza jar,
      úloh máme pár.
      Na dvore sú deti,
      pozbierajú smeti.
      môj kamarát Peter,
      dal mi nový sveter.
      Stromy kvitnú a aj kvety,
      už aj vtáčik na strom letí.

                                   Marko

      Moja malá mačička,
      rozkošné má očičká.
      Jedna labka biela,
      druhá labka čierna.
      Rozkošná to povaha,
      šantí si hneď od rána.
      Behá vonku so psíkmi,
      po dvore sa naháňajú,
      sem a tam si lietajú.

                                  Anetka

      Jar

      Všade kvitnú bahniatka,
      je to krásna rozprávka.
      Narcisy už tiež vyšli,
      Veľká noc sa blíži.
      Slniečko krásne svieti,
      na ulicu vyšli deti.

                                       Darinka

       

      Videl som raz králička,
      ako skáče spod kríčka.

      Išiel spod toho kríčku,
      hľadať sladkú mrkvičku.

      Mrkvičku si našiel,
      pod kríček zas zašiel.

      Zjedol si už mrkvičku,
      videl včielku maličkú.

      Na kvietok si včielka sadla,
      no o chvíľu z neho spadla.

      Spadla z neho na trávu,
      uvidela žihľavu.

                                       Eliška

       

      Prichádza k nám jar,
      prináša nám dar.
      Teraz je len marec,
      poberaj sa starec.
      V lese skáče zajac,
      vyzerá jak pajác.
      V zime malý vtáčik,
      našiel dobrý máčik.
      Na Veľkú noc vajíčko,
      poteší nás máličko.
      Chlapci plietli korbáč,
      dostali aj koláč.
      Na koláči kraslica,
      bola tam aj škorica.
                              Eliška

      Naša mačka

      Vliezla do skrine mačka,
      je tam pekná kačka.
      Stratila sa kačka,
      bola to veľká hľadačka.
      Ušla mačka,
      bola to veľká naháňačka.

                                       Mirka

       

      Prišla k nám jar,
      bol to krásny dar.
      Nadišiel marec,
      zastal starec.
      V záhrade vyrástol prvý kvet,
      potešil sa celý svet.
      Začvirikal pekný vtáčik,
      malý ako máčik.
      Skáče zajac,
      ničoho sa nebojac.
      Plietli chlapci korbáče,
      dostanú chutné koláče.
      Maľujú dievčatá kraslice,
      joj, to je radosti velice!

                                      Mirka

      Mačka a kačka

      Na ulici je mačka,
      kýva jej kačka.
      Doma je práčka,
      používa ju babča.
      Kačka je sivá
      a mačke sa zíva.

                          Nelka

       

      Svieti nám slnko,
      zasadila som semienko.
      Máme tu jar,
      môj brat sa volá Ján.
      Hopkal ku nám zajac,
      voláme ho Pajác.
      Na strome je vtáčik,
      hopká ako králik.
      Má rád svoje vajíčko,
      hovorí mu zlatíčko.
      Milujem korbáče,
      ale aj koláče.
      Maľujeme kraslice,
      máme z toho veselica.
      V záhrade nám rastie snežienka,
      polieva ju Boženka.
      Kamarátka Vierka,
      má v izbe dvierka.
      Prišiel ku nám Peter,
      kúpil mi sveter.
      Volám sa Nelka,
      volajú ma telka.

                                          Nelka

      Fotogaléria

       

    • Dištančné vzdelávanie od 29.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 29.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

     • Piatok 26. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 19.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 29.3. 2021 (Pondelok) do 31.3. 2021 (Streda) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

      Pozn.: V termíne od 1.4. 2021 do 6.4. 2021 budú mať žiaci veľkonočné prázdniny.

      Základná škola zabezpečí prezenčné vyučovanie (PV) pre žiakov:

      • ktorí sú deťmi rodičov z kritickej infraštruktúry
      • ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce - vyžaduje sa čestné vyhlásenie (Príloha)
      • ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

      Organizácia PV v 13. týždni:

      • Žiaci budú v 2 skupinách (Pozn: Nie vo svojej kmeňovej triede).
      • ŠKD nebude v prevádzke.
      • ŠJ bude v prevádzke, ale v obmedzenom režime.
      • Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 27.3. 2021 (Sobota) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • MAREC MESIAC KNIHY
     • MAREC MESIAC KNIHY

     • V našej škole máme čitateľský kútik, no teraz smutne zíva prázdnotou. A tretiakom bolo smutno za hrami, vakmi i knihami, ktoré ukrýva. Tak si kreslia, čítajú a hrajú sa spolu „na diaľku“.

      Vymysleli si Krajinu slov a navštívili aj krajinu, kde sa všetko muselo rýmovať. Spoločne si vyrobili niekoľko záložiek do knižiek a čítajú, čítajú... Vymysleli si čitateľský maratón. Je to taká výzva pre všetkých knihomoľov. Čítajú každý deň a kúsok svojej obľúbenej knižky prečítajú vždy aj spolužiakom alebo pani učiteľke. Že to nie je možné, keď každý sedí doma? Je to jednoduché, posielajú si hlasové správy.

      A či vydražia celý mesiac čítať a rýmovať to sa dozviete na konci marca – mesiaca kníh.

      Fotogaléria

     • Ponožková výzva

     • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň si na nohy obúvame ponožky, ktoré spolu nesúvisia - iná farba, veľkosť, vzor. Dávame tým najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí. Ich inakosť  ich nesmie diskriminovať. Ľudia s Downovým syndrómom sú súčasťou nášho sveta.  

      Ďakujem všetkým čo sa zapojili do #ponozkovavyzva.