• Otvorenie ZŠ od 8.2. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 8.2. 2021 pre 1. stupeň

     • Piatok 5. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe rozhodnutia Pandenickej komisie Vlády SR, MŠVVŠ SR a tiež usmernení Vlády SR, ÚVZ SR, splnení podmienok a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára od 8.2. 2021 (Pondelok) prezenčnú výučbu 1. stupňa základnej školy.

      1. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil MOM - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne:
      • Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 6.2. 2021 od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)
      • Základná škola objednala požadovaný počet Ang. testov pre jedného zákonného zástupcu a všetkých zamestnancov prostredníctvom Covid - školský semafor.
      1. Od 8.2. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD.
      2. Na základe manuálu "Návrat do škôl 2021" od 8.2. 2021 je nevyhnutné, aby sa dal otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      • Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a (Pozn: Príloha č. 8b je informatívna pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase - škola nevyžaduje ku kontrole.)
      • S frekvenciou 7 dní zriaďovateľ resp. riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečuje vykonávanie testov.
      1. Školská dochádzka - prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš


    • Vyučovanie od 1. februára 2021
     • Vyučovanie od 1. februára 2021

     • Piatok 29. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 1.12 - 5.2. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Vyučovanie od 25. januára 2021
     • Vyučovanie od 25. januára 2021

     • Piatok 22. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 25.1. - 29.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Telesná výchova - online :)
     • Telesná výchova - online :)

     • Pondelok 18. januára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      v súčasnej zložitej situácii dištančného vzdelávania je veľmi dôležité kompenzovať prácu s PC vhodnou pohybovou aktivitou. Aj naša škola prináša alternatívu TSV v online prostredí v projekte „Hýbme sa spolu“ pod vedením profesionálneho trénera a učiteľa TSV – Mgr. Richarda Pikulíka.

      Cieľ projektu:

      • Online TSV pre všetky deti ZŠ.
      • Rozhýbať, prípadne udržať deti v pohybe.
      • Vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu.
      • Začíname stredu 20.1. 2021 o 15:00 hod!

      Podrobné informácie o projekte v prílohách:

    • Zapojenie do súťaže - "Nebuď otrok drog 6"
     • Zapojenie do súťaže - "Nebuď otrok drog 6"

     • Pondelok 18. januára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      touto cestou Vás chceme informovať, že aj naša škola sa zapojila do súťaže "Neduď otrok drog 6" ktorej organizátorom je TASR - Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

      Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. , II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

      Sledujte seriál opýtaj sa hviezdy a ...

    • Vyučovanie od 18. januára 2021
     • Vyučovanie od 18. januára 2021

     • Piatok 15. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 18.1. - 22.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Vyučovanie od 11. januára 2021
     • Vyučovanie od 11. januára 2021

     • Štvrtok 7. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a nariadení MŠVVŠ SR Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 11.1. - 15.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

      Žiadame žiakov a rodičov, aby k dištančnému vzdelávaniu (DV) pristupovali v plnej zodpovednosti podľa pravidiel DV našej školy. O pravidlách výchovno-vzdelávacieho procesu počas DV rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou. (Pozn: 3.11. 2020 web ZŠ)

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Predvianočný čas
     • Predvianočný čas

     • Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček u nás zrazu stál.
      Pod ním ležia balíčky, pre veľkých aj maličkých.
      Už sa celý ligoce...

      Aj k nám do školy pomaly prišli Vianoce.

      Vyzdobili sme si triedy, chodby, pripravili sme darčeky, priania, vinše i svoje srdiečka.

      Spoločne sme strávili predvianočné chvíle v očakávaní najkrajších sviatkov roka.

      Teraz k Vám prichádzame inak ako vlani, bez vianočného programu, ale zato s vianočným želaním:

       

      Drevo v krbe praská
      v našich srdciach láska.

      Ihličie krásne vonia,

      zvončeky tíško zvonia.
      Plamienok v srdci blkoce,

      prajeme Vám všetkým

                               krásne Vianoce.

      Fotoalbum

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Striebrom zvonia hrkálky, letkom letia sane...
      Mikuláš sa zastavil aj v Slovenskom Pravne.
      V našej dobrej školičke našiel každé dieťa,
      tento rok však iba sám, bez anjela, čerta.
      Celý rok sme poslúchali, učiteľov nehnevali,
      od rána sme len na pána s dlhou bradou čakali.
      Všetci sme sa na návštevu poriadne pripravili,
      niekoľko dní sme sa poctivo básničky drvili.
      Niektorým to bolo málo, talent chceli ukázať,
      zvŕtali sa v rýchlom tanci, sladkosť chceli získať.
      Pánko s dlhou bielou bradou každého obdaril,
      pri rozlúčke nám všetkým úsmev na tvári vyčaril.
      Fotoalbum

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Minulú nedeľu začal advent a tak sa všetci pripravujeme na Vianoce. Doma rozvoniavajú koláče, žiaria adventné sviečky, v tajných skrýšach pribúdajú darčeky. My však myslíme aj na ľudí, ktorí nemajú také šťastie ako my ostatní a sviatky prežijú bez svojich rodín v domovoch sociálnych služieb. Preto sme sa v tomto predvianočnom čase rozhodli zapojiť do celoslovenskej iniciatívy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". S rodičmi a učiteľmi sme pripravili malé darčeky, krabice sme zabalili do slávnostného papiera a ozdobili farebnými stuhami. Každá ukrýva to, o čom si myslíme, že tomu druhému urobí radosť - niečo sladké, niečo slané, niečo pre potešenie, niečo voňavé, niečo teplé, niečo mäkké, niečo vlastnoručne vyrobené,... Všetky darčeky sme naložili do auta a odoslali babičkám a dedkom do Centra sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach. Veríme, že ich naše s láskou pripravené krabičky plné milých maličkostí potešia a vyčaria im úsmev na tvári. Keď si budeme na Vianoce rozbaľovať tie svoje darčeky, s láskou si na nich spomenieme.

      Fotoalbum

    • November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch
     • November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

     • Pondelok 23. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám posielame informačné materiály k iniciatíve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ spolu s projektom ODPÍŠEME TI

      November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch a 19. novembra si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Je preto potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o prejavoch násilia páchaného na tejto mimoriadne zraniteľnej cieľovej skupine. S deťmi a mládežou je nutné komunikovať - aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka.

      Prosíme rodičov aby si našli čas a so svojimi deťmi v priateľskej atmosfére prekonzultovali informačné materiály.

      Viac informácii je dostupných na aj na stránke ministerstva:

    • Národný projekt - PoP II
     • Národný projekt - PoP II

     • Streda 11. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša škola sa v tomto roku prihlásila do výzvy na zapojenie do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP PoP II). Škola splnila podmienky a bola zaradená do NP PoP II pre pracovnú pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Hlavné ciele NP spolufinancovaného z ESF sú:

      • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základnej škole,
      • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
      • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

      Podrobné informácie o NP PoP II sú zverejnené na stránke:

    • Pravidlá dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021
     • Pravidlá dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021

     • Utorok 3. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      vzhľadom na súčasnú situáciu v školstve, v ktorej výchovno-vzdelávací proces prebieha aj formou dištančného vzdelávania (DV) je nevyhnutné stanoviť pravidlá a spôsob hodnotenia žiakov.

      Hodnotenie predmetov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 (Hodnotenie žiakov základnej školy) a je upravené na základe odporúčaní ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav) a VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) na podmienky dištančného vzdelávania.

      O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov a pravidlách výchovno-vzdelávacieho procesu počas DV rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou nasledovne:

      • Základnou platformou základnej školy pre DV je portál www.bezkriedy.sk a pre on-line vyučovanie je videokonferenčná platforma ZOOM Meetings.
      • Žiak pravidelne sleduje portál www.bezkriedy.sk, kam jednotliví učitelia posielajú pokyny k DV.
      • Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné podľa Rozvrhu-DV (Príloha).
      • Opodstatnenú neprítomnosť žiaka na DV je zákonný zástupca povinný ospravedlniť u triedneho učiteľa.
      • Žiak komunikuje s učiteľmi a rešpektuje ich pokyny, študuje zaslané materiály, vypracováva zadania, posiela výsledky riešení a pod.
      • V prípade neúčasti žiaka na on-line hodine, zaznamená učiteľ žiakovi absenciu. V prípade opakujúcej sa absencie bude žiak komisionálne preskúšaný.
      • Ak žiak nepredloží zadané úlohy dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, bude žiak klasifikovaný stupňom –nedostatočný.
      • Vyučujúci predmetu určí podľa Rozvrhu-DV, kedy bude prebiehať vyučovanie on-line.
      • Žiaci z predmetu uvedeného v rozvrhu-DV budú hodnotení známkou. Prospech dieťaťa si rodič môže pozrieť v konte EduPage v sekcii známky.
    • Usmernenie MŠVVŠ SR - "Spoločná zodpovednosť"
     • Usmernenie MŠVVŠ SR - "Spoločná zodpovednosť"

     • Pondelok 2. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Usmernenia Ministerstva školstva, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" platného od 1.11. 2020 vyplýva pre zákonných zástupcov:

      1. Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.
      2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
      3. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

      Prosíme rodičov, aby všetky potrebné informácie, ktoré vyplývajú z tohto usmernenia, nahlasovali triednym učiteľom svojich detí.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      Úplne znenie dokumentov a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti v prílohách:

       

    • Rozhodnutie MŠVVŠ SR a kontakty odd. epidemiológie
     • Rozhodnutie MŠVVŠ SR a kontakty odd. epidemiológie

     • Pondelok 12. októbra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      V súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 Vás informujeme o Rozhodnutí ministra školstva z 11. 10. 2020.

      V prípade, že sa Vaše dieťa stretne v rodine alebo blízkom okolí s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19 je nevyhnutné:

      • nechať dieťa doma v preventívnej izolácii
      • kontaktovať triedneho učiteľa
      • kontaktovať RÚVZ Martin - oddelenie epidemiológie

      Oddelenie epidemiológie: Pracovné dni 8:00 - 15:00 hod

      Tel. kontakt:

      • 0902 740 766
      • 0910 770 754
      • 0910 185 754
      • 0908 664 538
    • Usmernenia - opatrenia MŠVVŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ Martin
     • Usmernenia - opatrenia MŠVVŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ Martin

     • Utorok 6. októbra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      V súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 sú sprísnené opatrenia súvisiace s pandémiou aj na našej Základnej škole. Tieto opatrenia vydané MŠVVŠ SR, ÚVZ SR alebo hlavným regionálnym hygienikom RÚVZ Martin sú pre školu, rodičov a žiakov záväzné. O niektorých opatreniach a dokumentoch Vás chceme informovať aj touto cestou našej webovej stránky.

      Základné opatrenia:

      • Zákaz vstup cudzím osobám do školy - vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
      • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.),
      • Zákaz vstup do areálu školy bez rúška - opatrenia ÚVZ SR z 29.9. 2020
      • Usmernenie postupu škôl a ŠZ počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 - ministerstvo školstva neodporúča realizovať: ŠvP, LV, krúžkovú činnosť pre deti a žiakov, RZ, zasadnutie rady rodičov, rady školy, TSV a HUV odporúča realizovať len teoretickou formou.
      • Zákaz vstupu žiakov do areálu školy v mimovyučovacom čase!

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí.
      • Ak sa u dieťaťa prejavili akútne respiračné ťažkosti, ako horúčka, kašeľ, nádcha či sťažené dýchanie, prosíme, nechajte dieťa v domácej izolácii a príp. konzultujte s detským lekárom. Odporúčame pozrieť krátke video s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre strarostlivosť o deti a dorast.
      • Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška - RÚVZ Martin
      • Pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti! - RÚVZ Martin

      • Pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a Vyhlásenie o bezinfekčnosti! - RÚVZ Martin

      • V prípade, že by trieda alebo škola mala RÚVZ v Martin nariadenú karanténu, je rodič povinný zabezpečiť, aby dieťa počas 10 dní karantény zostalo v domácej izolácii!

      Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom za zodpovednosť a spoluprácu v súčasnej zložitej situácii.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Nový školský rok 2020/2021
     • Nový školský rok 2020/2021

     • Utorok 25. augusta 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami, ale aj opatreniami, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí zvíťaziť.

      S pozdravom

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

      V škole prebieha od 2.9. 2020 riadne školské vyučovanie.

      Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

      V súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR pripravilo Ministerstvo školstva SR organizačné kroky v dokumente - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021. (Príloha)

       

      Na základe stanovených základných prevádzkových podmienok pre základné školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID - 19 vyplývajú pre zákonného zástupcu nasledovné opatrenia:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Dokumenty a prílohy:

      Informácie, pravidlá a poznámky:

      • Z dôvodu hygienicko - epidemiologických opatrení sa nebude organizovať hromadné otvorenie školského roka 2020/2021
      • Otvorenie šk. roka bude o 8:00 hod a predpokladaný koniec o 9:00 hod.
      • Otvorenie šk. roka bude individuálne v triedach bez prítomnosti zákonných zástupcov s výnimkou 1. ročníka - výhradne v sprievode jedného zákonného zástupcu a zásadou R- O - R (ruky - odstup - rúško)
      • Ranná činnosť v ŠKD do 14.9. 2020 nebude v prevádzke.
    • Pomôcky pre prváčikov
     • Pomôcky pre prváčikov

     • Milí rodičia,

      tu nájdete zoznam pomôcok potrebných pre prváčikov pri nástupe do školy. Ďalšie pomôcky - sadu zošitov pre prvákov, výkresy... objedná triedna učiteľka vašich detí. Z tohoto dôvodu prosíme v prvý školský deň priniesť 15 €. Ďakujeme .

      Pomocky_pre_prvacikov.docx​​​​​​​​​​​​​​


    • Obnovenie šk. vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020
     • Obnovenie šk. vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020

     • Štvrtok 18. júna 2020

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR (príloha č.1) a Usmernenia ministerstva školstva "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020" - Zriaďovateľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020. (príloha č. 2)

      Škola bude otvorená za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok v zmysle usmernení MŠVVŠ SR a ÚVZ SR.

      V zmysle nariadení ministerstva školstva vyplývajú pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 22. júna 2020 (pondelok) nasledovné povinnosti:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3). Žiadame rodičov v prípade, že nebudú doprevádzať svoje deti do školy, aby zabezpečili dané písomné vyhlasenie pre žiakov - v opačnom prípade žiak bez vyhlásenia nemôže byť prijatý do školy!
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

      Organizácia výchovno-vzdeláva procesu od 22. júna 2020:

      • Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole neumožňuje základnej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Pre školu bude nevyhnutné po obnovení vyučovania od 22. 6. 2020 - zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu základná škola má možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto má možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.
      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú nevyhnutne prispôsobené zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností po dištančnom vzdelávaní.
      • Príchod žiakov do školy, či už samých alebo v sprievode rodiča, musí byť v čase od 7:30 - 8:00 hod. Dieťa do budovy vstupuje samé. Pri vstupe do budovy bude vykonaná dezinfekcia rúk. Vyučovanie konči o 11:30 hod pre 1. stupeň a o 12:30 hod pre 2.stupeň.
      • Deti, ktoré budú počas júna chodiť do školy, budú mať možnosť stravovať sa v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení. Obedy sa budú vydávať v čase od 11:30 do 13:00 hod. Obedy do obedárov nebude možné vydať!

      (Pozn: Ďaľšie podrobnejšie informácie prosím konzultujte s vyučujúcimi 1. stupňa a 2. stupňa príp. na portály - Učíme na diaľku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol )

      Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom za spoluprácu v súčasnej zložitej situácii.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy