• Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023
     • Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023

     • Ani búrkové mraky nás neodradili od dnešného plánu – čítať. Čítať na netradičných miestach. Všetci žiaci od prvákov po štvrtákov sme sa vybrali hľadať vhodné miesta na takéto čítanie. Na hasičskej zbrojnici sme si čítali o požiarnikoch, ktorí zasahujú za zvukov sirény. Báseň sme našli v knižke Ondreja Nagaja. V obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne nás potešilo Žabiatko a svadba Čima a Činky od Ľudmily Podjavorinskej. V kostole Všetkých svätých v Slovenskom Pravne sme si vyskúšali čítanie Modlitbičiek od Milana Rúfusa priamo do mikrofónu. Tak sa nám to páčilo, že sme čítali znovu a znovu. Nielen cukríky a záložka nás potešili. Dobrý pocit z dnešného dňa si odnášame v našich srdiečkach.

      Dnešné čítanie sme pripravili preto, aby sme zvýšili povedomie o dôležitosti čítania, aby sme budovali v deťoch pozitívny postoj k čítaniu a motivovali ich k návštevám knižníc a tráveniu voľného času s knihou v ruke. Stali sme sa súčasťou celoslovenského čitateľského maratónu „Čítajme si...“ 2023, ktorý v týždni od 22.mája do 28. mája 2023 odštartovala Linka detskej istoty.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám prepožičali priestory na akciu a umožnili nám v našej obci nielen čítať, ale ju aj lepšie spoznávať.

      Fotogaléria

    • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach
     • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach

     • Počas pekného májového týždňa od 9.5. do 13.5.2023 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili pobytu v škole v prírode v nádhernej Rajeckej doline. Kúpeľné mesto Rajecké Teplice ich privítalo príjemným počasím. Ubytovaní boli v penzióne Altán, kde mali k dispozícii jedáleň, terasu, spoločenskú miestnosť a tiež v okolí zariadenia zatrávnenú plochu a ihrisko. Každý deň absolvovali krátku prechádzku a po nej plavecký kurz, kde si s pomocou trénerok Tatiany a Irenky odbúrali strach z vody a zvládli základy plávania. Hodiny matematiky, slovenského, anglického jazyka, prírodovedy či vlastivedy boli doplnené zábavnými úlohami v zariadení a tiež vychádzkami po Rajeckých Tepliciach. Pobyt žiakom osviežil poldenný výlet do Žiliny, po príjemnej ceste vlakom si užili filmové predstavenie Mia a ja. Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach, kúpeľný hotel Aphrodite, či kúpeľný park žiakov nadchli a zaujali. Na spiatočnej ceste ešte navštívili betlehem v Rajeckej lesnej a múzeum v Čičmanoch. Po chutnom obede sa už tešili na cestu domov.
          Personál zariadenia bol milý a ochotný, vo všetkom radi vyšli v ústrety.
      Strava sa podávala 5x denne. Počas celého dňa bol pre žiakov pripravený pitný režim
      v jedálni zariadenia. Deti boli vedené k udržiavaniu čistoty a poriadku na izbách, ale aj v okolí. Každý deň naša zdravotníčka obodovala poriadok a čistotu.

         V piatok bolo vyhodnotenie, na ktorom žiaci bývajúci v izbách s najlepším
      poriadkom, získali malú odmenu. Odmenení boli aj za usilovnosť a aktivitu pri riešení rôznych úloh a pri športových výkonoch.

         Cieľom pobytu bolo upevňovanie zdravia detí, získavanie nových a utvrdzovanie
      známych poznatkov z prírodovedy a vlastivedy, utužovanie kamarátskych vzťahov
      v kolektíve. Pobyt v škole v prírode bol prínosom pre zdravie a rozvoj fyzických
      a psychických síl všetkých zúčastnených.

      Ďakujeme rodičom a Združeniu rodičov pri ZŠ Slovenskom Pravne za príspevok na animačný program a dopravu do školy v prírode.
      Deti aj vyučujúci boli s pobytom v škole v prírode veľmi spokojní.

      Fotogaléria
       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Na Deň Zeme sme pokračovali s výsadbou ovocných kríčkov, polievaním a úpravou terénu v našom školskom arboréte. Zapojili sa hlavne žiaci 5.,6.,7. ročníka, ktorí si prácu aj počasie veľmi pochvaľovali a užívali. Veríme, že touto aktivitou sme prispeli k ozdraveniu a ochladeniu našej Zeme.  

      Fotogaléria

    • Ako tvoríme na technike
     • Ako tvoríme na technike

     • Veľmi pekne sa dievčatá 5. roč. pustili do vyšívania. Po týždni najšikovnejšia vyšila celý obrázok koňa krížikovou výšivkou. Šiestačky sú veľké pestovateľky, priesady paradajok sú ukážkové. Lobelkám sa darí pod opaterou žiakov siedmej triedy. Staršie žiačky sa odvážili vyskúšať šiť na šijacom stroji a deviatačky maľujú ľudové truhlice a skriňu.

      Fotogaléria

    • Školské arborétum 2
     • Školské arborétum 2

     • Pokračujeme v projekte Školské arborétum. Tento týždeň sme začali s realizáciou a výsadbou stromov. Chceme sa veľmi poďakovať za pomoc žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí za 2 dni vysadili 27 stromov. Na budúci týždeň pokračujeme s výsadbou ovocných kríčkov, ktoré sme prenechali žiakom 5., 6. a 7. ročníka. Triedy sa navzájom predbiehali, kto pôjde sadiť. Dúfam, že im to vydrží až dokonca. :)

      Fotogaléria

       

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

     • Janko Hraško vítal deti z materskej školy a sprevádzal ich počas zápisu do 1. ročníka. Deti mu ukázali, že sú pripravení stať sa riadnymi žiakmi našej školy. Janko Hraško ich za ich snahu a usilovnosť odmenil malým darčekom a pamätným listom. Všetkým detičkám budeme držať palce, aby sa im od septembra v našej škole páčilo, a aby sa im medzi nami dobre darilo.

      Tešíme sa na budúcich prvákov!

      Fotogaléria

    • Školské arborétum
     • Školské arborétum

     • „Na tretíkrát to vyšlo!“ - Naša škola vybuduje Školské arborétum vďaka finančnej podpore
      Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.

      Miestom realizácie bude nevyužitý priestor vedľa telocvične, kde vysadíme pôvodné listnaté
      dreviny, ako sú dub, javor, hrab, brest, buk, jarabina a iné, ktoré budú svojím tieňom
      ochladzovať priestor, zadržiavať vlhkosť a zároveň žiakom poskytnú možnosť priamej
      vzdelávacej aktivity – poznávania listnatých drevín.

      Ovocné stromy - jablone, ringloty a moruše, drobné ovocné kríčky – ríbezle, maliny, zemolez
      a 3 vyvýšené záhony poslúžia na praktické činnosti vysádzania, starostlivosti, zberu
      a zužitkovania ovocia, zeleniny, liečivých bylín. Regionálnym dodávateľom zelene bude
      záhradníctvo Loskol s r.o. Horná Štubňa.

      Vodozádržné opatrenia budú zabezpečovať sudy na zrážkovú vodu.

      Súčasťou budú aj 2 drevené posedenia, ktoré spolu s vyvýšenými záhonmi pripraví p.
      Čičmanec na píle Kaľamenová.

      V rámci spolufinancovania nám obecný úrad pomôže vybudovať altánok, v ktorom budú
      prebiehať hodiny prírodovedy, biológie, techniky, bude to oddychové miesto pre družinárov,
      mamičky s deťmi, dôchodcov a obyvateľov obce.
      Tým, že sa žiaci zúčastnia na realizácii Školského arboréta, výsadby stromov, s následnou
      starostlivosťou o zeleň, veríme, že táto „Zelená oáza“ im prirastie k srdcu a budú si ju
      zodpovedne chrániť a vylepšovať: (hmyzí domček, vtáčie búdky, domček na knihy,....)

      Uvítame akúkoľvek pomoc pri budovaní Školského arboréta, po Veľkej noci budeme
      realizovať poobedné aj víkendové brigády, aby sa naše dielo do prázdnin podarilo.

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločne strávený čas.

      Tel. 0903 188 643 – uč. Vagaská

      Fotogaléria

    • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu
     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

     • 21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Dátum 21.3. je symbolický, keďže ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch.

      Downov syndróm patrí k najbežnejším chromozomálnym poruchám a je najčastejší z vrodených syndrómov. Vyskytuje sa vo všetkých etnických skupinách v priemere u jedného zo 700 živonarodených detí.

       

      Ďakujeme všetkým, krorí sa dnes zapojili a vyjadrili tak svoje sympatie a podporu ľuďom s DS. 

       

    • Týždeň mozgu 2023
     • Týždeň mozgu 2023

     • A víťazom sa stáva ...

      Do týždennej výzvy PRECVIČTE SI MOZGOVÉ ZÁVITY sa zapojili dievčatá Ninka a Sárka Zelienkové a stali sa víťazmi.

      Srdečne im gratulujeme. 

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ v Slovenskom Pravne pozýva rodičov a budúcich prvákov na

      zápis do 1. ročníka ZŠ,

      ktorý sa uskutoční dňa 4. apríla 2023 v čase od 14:00 do 16:00 hod. 
      v priestoroch 1. stupňa ZŠ.

      K zápisu je potrebné priniesť:

      • rodný list dieťaťa,
      • občianske preukazy rodičov,
      • prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky,
       (K dispozícií na webovej stránke v záložke Žiaci a rodičia  – potrebné je vypísať ju, vytlačiť a podpísať zákonnými zástupcami. Ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, môže si ju vyplniť počas zápisu v priestoroch školy. V prípade problémov poskytneme v deň zápisu pomoc.)
      • v prípade zápisu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k žiadosti zákonných zástupcov doložiť písomné vyjadrenie zariadenia
      • sumu 15 € na zakúpenie pracovných zošitov. 

      POSTUP ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA:

      1. Vyplňte elektronickú prihlášku, 
      2. je nutné vyplniť údaje o oboch zákonných zástupcoch,
      3. vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne...),
      4. rodné číslo zadávajte v tvare 123456/7890 (s lomítkom),
      5. prihlášku vytlačte, 
      6. prihlášku podpisujú obaja rodičia. Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, tak na prezenčný zápis prinesú vyplnené a podpísané písomné vyhlásenie 
       Pisomne_vyhlasenie.docx
      7. ak dieťa dovŕši 6 rokov a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania  v MŠ, rodič vyplní elektronickú prihlášku, na zápis do ZŠ príde sám podpísať prihlášku bez prítomnosti dieťaťa a následne do 15. júna dostane rozhodnutie o neprijatí,
      8. ak zadováženie súhlasu druhého rodiča so zápisom a jeho podpis je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a ak podpísanie  prihlášky len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať čestným vyhlásením, ktoré prinesiete na zápis.
       Cestne_vyhlasenie.docx

      Tešíme sa na prvé spoločné stretnutie  


    • Európsky deň 112
     • Európsky deň 112

     • Volania na telefónne číslo 112 sú bezplatné vo všetkých štátoch Európskej únie a dá sa naň dovolať z pevnej linky aj mobilných telefónov.Vytočením 112 je možné zavolať rýchlu zdravotnú záchrannú službu, požiarnikov, alebo políciu. Hovory preberajú školení pracovníci, ktorí posúdia situáciu a vyhodnotia na ktorú príslušnú linku telefonát prepoja. V niektorých štátoch sú operátori schopní komunikovať s volajúcim nielen v národnom jazyku ale aj v angličtine, alebo francúzštine. V prípade, že volajúci nepozná svoju polohu, operátor ju vie identifikovať a môže tento údaj poskytnúť  záchranárom, alebo polícii. 

      Aj tieto a mnoho ďalších informácií sa dozvedeli žiaci našej školy na besede s p. Lichnerom a jeho kolegyňou. Nielenže sa naučili ako podať prvú pomoc, ale si to aj vyskúšali na figuríne. Žiakov z druhého stupňa upozornil na negatívne účinky a vplyv alkoholu, drog a energetických nápojov. 

    • Literárno - dejepisná exkurzia
     • Literárno - dejepisná exkurzia

     • „ Je dôležité neodcudzovať ľudí na základe viery, náboženstva, rasy, orientácie...“


      Snažiť sa šíriť tento odkaz ďalej a vložiť jeho šírenie do úst mladej, formovateľnej generácie bolo cieľom literárno- dejepisnej exkurzie v Žiline.
      7. 3. 2023 žiaci 8. A  a  9. A triedy navštívili Pamätnú izbu Vrbu – Wetzlera na Hollého ulici v Žiline. Zopakovali a rozšírili si mnohé vedomosti z hodín dejepisu o druhej svetovej vojne,  holocauste a  ocenili obrovský čin a odvahu Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorých podrobná správa, zabezpečením ktorej riskovali vlastné životy, odhalila svetu vyvražďovací mechanizmus tábora Auschwitz- Birkenau.
      Po návrate do jednej z najsmutnejších a najtragickejších etáp v dejinách ľudstva nasledovala veselšia, literárna časť exkurzie, v priestoroch Rosenfeldovho paláca. Žiaci si vykročením po náučnom chodníku pripomenuli históriu a osobnosti bábkového divadla na Slovensku, tiež históriu najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku – Bábkového divadla v Žiline. Vzhľadom na interaktívne zameranie výstavy si aj vyskúšali vedenie jednotlivých základných typov bábok, ocitli sa za oponou či v tieňovom divadle, odfotili sa s Pipi či premenili sa na bábkarov.


      Veríme, že vytýčený cieľ exkurzia splnila.

    • Karneval
     • Karneval

     • Karneval patrí medzi najobľúbenejšie oslavy v škole. Azda preto, lebo aspoň na jeden deň sa všetky deti môžu premeniť nielen na rozprávkovú bytosť, ale aj na postavy či zvieratká, o ktorých snívajú. 

      Posledný deň pred prázdninami sme si aj my užili kopec zábavy, tanca, ale aj mlsania. Na chodbách ste mohli stretnúť množstvo rozprávkových bytostí, zvieratiek, bojovníkov... 

      Každá maska dostala za svoju kreativitu zaslúženú, nielen sladkú  odmenu. 

       

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • „Sú poeti – šťastné deti,

      bo im slnko priazne svieti,

      v ríši kľudu krásy žijú

      a vždy snijú, snijú, snijú...“

       

      /Pavol Országh Hviezdoslav – Kto chce žiť, musí sa kývať/

       

      V „Ríši Pána Hviezdoslava“

           Po 1. stupni  vstúpil do Ríše Pána Hviezdoslava aj druhý stupeň ZŠ Slovenské Pravno.

           Ríšou krásy kľudu, krásy poézie i prózy nás sprevádzali naši súťažiaci žiaci, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Kategóriu II tvorili žiaci 5.,6., a 7. ročníka a kategóriu III – žiaci 8. a 9. ročníka. Kategória II sa ďalej  členila na prednes poézie  a prednes prózy. V kategórii III sa súťažilo len v prednese poézie.

          Kvalitný  prednes všetkých, ktorí vstúpili do Ríše Hviezdoslava, v nás  vzbudil túžbu nikdy neopustiť túto ríšu a čo najdlhšie v nej zostať snívať.

          A aby odchod od „Pána Hviezdoslava“ bol predsa len trochu príjemnejší, tak po vyhodnotení súťaže porotou, čakali  na víťazov  krásne diplomy, zaujímavé ceny, najúspešnejší z účastníkov  postúpili aj  do vyššieho kola súťaže. Pre všetkých ostatných bola pripravená sladká cena útechy.

          Všetkým srdečne blahoželáme.

      Výsledky súťaže:

      Kategória I – poézia

      2. miesto: Viktorka Kuzmanová

      3. miesto: Sabínka Hromadová

      Kategória I – próza

      2. miesto: Anička Rakšániová

      3. miesto: Martinko Dírer

      Kategória II – poézia

      1. miesto: Dominika Judáková

      2. miesto: Eliška Kurinská

      3. miesto: Sára Pálešová

      Kategória II – próza

      1. miesto: Laura Hromadová

      2. miesto: Richard Brngal

      3. miesto: Ema Lichnerová

      Kategória III – poézia

      1. miesto: Nikoleta Alžbeta Vlčková

      2. miesto: Alexandra Brngalová

      Fotoalbum

    • Lyžiarsky výcvik - Snowland, Valča 2023
     • Lyžiarsky výcvik - Snowland, Valča 2023

     • Utorok 14. februára 2023

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v dňoch 6.2. – 10.2. 2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v LS – Snowland, Valčianska dolina. Zima 2023 pripravila bohatú nádielku snehu a rozprávkové zimné počasie ideálne pre zimné športy. Výcviku sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka spolu s vyučujúcimi TSV a lyžiarskymi inštruktormi LS-Snowland. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. S potešením môžeme konštatovať, že cieľ sme splnili a žiaci si svoje nové zručnosti mohli vyskúšať v záverečnom lyžiarskom preteku, ktorý mal výbornú atmosféru a veľa pozitívnych zážitkov... pokračovanie Fotoalbum.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album LV Snowland - Valča 2023.

    • Valentín na 1. stupni
     • Valentín na 1. stupni

     • Lásky nikdy nie je dosť.

      Tento krásny deň sme si spestrili vyhodnotením súťaže o najkrajšie srdiečko. 

      Najviac hlasov získalo srdiečko Viktorky Kuzmanovej, Lauriky Zelienkovej a Paťka Hanulu.

      Ale ani ostatné zapojené deti neodišli naprázdno, každému sa ušlo sladkej odmeny. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám skrášlili chodbu. Srdiečka boli veľmi nápadité a originálne. 

       

      Tešíme sa na ďalšiu akciu, ktorá už klope na dvere.

      Viete čo to bude?

      No predsa KARNEVAL!

    • Mikuláš na našej škole
     • Mikuláš na našej škole

     • 6. 12. 2022, utorok

      Tak, ako každý rok, aj v tomto roku, 6. decembra 2022 si pripravili naši deviataci „Mikulášske prekvapenie“ pre žiakov našej školy. Mikuláš spolu s anjelom a čertami postupne navštívili každú triedu a nezabudli ani na pani kuchárky, upratovačky a učiteľov. Každého obdarovali mikulášskym balíčkom a Mikuláš za to na oplátku požadoval krátku básničku. Veľká radosť zavládla v detských dušiach, budú to pre mnohé z nich nezabudnuteľné zážitky. 

    • Prerušenie vých.-vzdelávacieho procesu od 20.12. do 22.12. 2022
     • Prerušenie vých.-vzdelávacieho procesu od 20.12. do 22.12. 2022

     • Pondelok 19. novembra 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe dnešnej konzultácie s RÚVZ Martin vo veci vysokej chorobnosti žiakov a z dôvodu predchádzania epidémie chrípky na Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22 Vás informujem o opatreniach podľa Metodického usmernenia č.15/2005-R ministerstva školstva:

      • Riaditeľ školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22 v čase od 20.12. 2022 do 22.12. 2022

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      Prajeme Vám pevné zdravie a krásne a pokojné sviatky.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš