• Šk. rok 2022/2023 - Zelená otvoreným školám
     • Šk. rok 2022/2023 - Zelená otvoreným školám

     • Streda 31. augusta 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami a výzvami, ktorú sú pred nami. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí všetko zvládnuť

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. (Príloha)

      1. Otvorenie školského roka 2022/2023 - organizácia a info:
      • začiatok šk. roka dňa 5.9. 2022 o 8:00 hod
      • predpokladané ukončenie otvorenia a sláv. tr. hodiny o 9:30 hod
      • ŠJ a ŠKD dňa 5.9. 2022 nebude v prevádzke
      • Od 6.9. 2022 (utorok) ŠJ a ŠKD v prevádzke (Ranná ŠKD od 7:00 hod a popoludní do 16:00 hod)
      • Z dôvodu aktuálnej rekonštrukcie telocvične ZŠ (výmena okien a podlahy) prosíme o zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť v areáli školy!
      1. Povinnosti rodičov / zz:
      • Vyhlásenie a bezpríznakovosti - Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha).
      • Rodič/zz má možnosť vyhlásenie poslať: v printovej podobe - odoslať cez EduPage - poslať sken
    • Prihlásenie žiakov a cudzích stravníkov na stravovanie v ŠJ
     • Prihlásenie žiakov a cudzích stravníkov na stravovanie v ŠJ

     • Vedúca ŠJ, p. Monika Hanusová oznamuje rodičom žiakov a cudzím stravníkom, že prihlásenie na odber stravy v školskom roku 2022/2023 je potrebné urobiť telefonicky u vedúcej ŠJ na telefónnom čísle 0911 295 750. Dňa 5.9.2022 ŠJ nebude v prevádzke. Obedy sa budú vydávať od 6.9.2022 len prihláseným stravníkom.