• Poskytovanie dotácie na stravu od šk. roka 2021/2022 - info
     • Poskytovanie dotácie na stravu od šk. roka 2021/2022 - info

     • Utorok 24. august 2021

      Vážení rodičia,

      v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR,  nadobudla účinnosť právna úprava tohto zákona od 01. 08. 2021, ktorá prináša zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od nového školského roka 2021/2022 :

      1. Ukončuje sa plošné poskytovanie dotácie  na stravu vo výške 1,20 eura v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.
      2. Od 01.09. 2021 bude poskytovaná dotácia na stravu vo výške 1,30 eur pre deti ktoré:
      • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na daňový   bonus / poberatelia dôchodkov alebo nezamestnaní členovia rodiny/  a navštevujú ZŠ alebo posledný ročník MŠ /deti, ktoré dovŕšili 6 rokov veku,  ale nedovŕšili 15 rokov veku,
      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku / napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky.../ a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus.

      Z tohto dôvodu žiadame rodičov, ktorí spadajú do vyššie uvedených skupín a chcú si uplatniť dotáciu na stravu od 01. 09. 2021  aby škole predložili do 26. 08. 2021 nasledovné doklady:

      • Potvrdenie z UPSVaR že  dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (Príloha)
      1. Upozorňuje zákonných zástupcov detí, že ak  si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnia  daňový bonus, sú povinní o tomto bezodkladne  informovať ZŠ alebo MŠ s tým, že sú si vedomí právnych následkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na dieťa ako dotácia na stravu. Bez doručenia potvrdenia a čestného prehlásenia v stanovenom termíne, dotácia na september nebude poskytnutá.

      S pozdravom

      Monika Hanusová, vedúca ŠJ

      Tel: 0911 295 750