• Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne
     • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne

     • Štvrtok 29. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, Rozhodnutia RÚVZ Martin z 26.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v šk. vyučovaní od 3.5. 2021 pre 1. stupeň prezenčne a pre 2. stupeň dištančne z dôvodu Rozhodnutia RÚVZ Martin (Prílohač. 1).

      1. Podľa platných predpisov - Vyhláška č.197/2021 ÚVZ SR od pondelka 3.5. 2021 neplatí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 2. stupňa.
      2. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zamestnancov je dňa 2.5. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 15:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      3. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č.2)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ
     • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ

     • Štvrtok 22. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v školskom vyučovaní pre 1. stupeň a končiace ročníky - 8. a 9. roč. ZŠ.

      1. Podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 8. a 9. ročníka.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov a žiakov 8. a 9. roč. (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov, žiakov a zamestnancov je dňa 24.4. 2021 (Sobota) od 8:00 do 15:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      4. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.

      Organizácia testovania - Kloktacie testy

      • Dňa 23.4. 2021 budú v škole žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí majú súhlas zákonných zástupcov testovaní kloktacími testami pre nasledujúci týždeň.
      • Pre podrobné informácie je v prílohe Informačný leták určený pre školy v ŽSK.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Otvorenie šk. vyučovania v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. ZŠ od 19.4. 2021
     • Otvorenie šk. vyučovania v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. ZŠ od 19.4. 2021

     • Štvrtok 15. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, uznesenia vlády SR č. 169/2021, podľa COVID AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie v končiacich ročníkoch - 8. a 9. roč. základnej školy od 19.4. 2021

      1. Podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka 8. a 9. ročníka.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov a žiakov 8. a 9. roč. (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov, žiakov a zamestnancov je dňa 18.4. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 13:00 h.)
      4. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.

      Organizácia testovania v 16. týždni (19.4. - 23.4. 2021) - Kloktacie testy

      • V priebehu 16. týždňa budú v škole žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí majú súhlas zákonných zástupcov testovaní kloktacími testami pre nasledujúci týždeň.
      • Pre podrobné informácie je v prílohe Informačný leták určený pre školy v ŽSK a Inštruktážne video pre školy v ŽSK.

      Poďakovanie zriaďovateľovi základnej školy a nepedagogickým zamestnancom

      Touto cestou sa chceme poďakovať zriaďovateľovi Základnej školy za pomoc a spoluprácu pri komplexnej rekonštrukcii sociálnych zariadení na 1. stupni základnej školy. Dnešným dňom 15.4. 2021 je otvorená prevádzka na 1. stupni a žiaci a zamestnanci majú k dispozícii nové sociálne zariadenia. Osobitná vďaka patrí aj nepedagogickým zamestnancom p. školníkovi a p. upratovačkám, ktorí výrazne pomohli pri celkovej rekonštrukcii.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

     • Piatok 9. apríla 2021

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle usmernenia MŠVVŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky oznamuje:

      Zápis do 1. ročníka v ZŠ Slovenské Pravno sa uskutoční v termíne

      od 20. apríla 2021 do 22. apríla 2021

      Zapísať bude možné len deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia vek 6 rokov a deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odloženú povinnú školskú dochádzku. Zápis detí do 1. ročníka sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí.

      Zápisy detí do našej základnej školy v tomto termíne môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi:

      1. Vyplnením elektronického formulára na našej webovej stránke (Menu-Žiaci a rodičia-Elektronická prihláška)
      2. Papierová forma zápisu do 1. ročníka - odoslať poštou na adresu školy: Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 (príloha)
      3. Ak to neumožňujú tech. podmienky, potom papierovú formu zápis do 1. ročníka vyzdvihnúť v podateľni Obecného úradu Slovenské Pravno. Vyplnený formulár doručiť osobne tajomníčke školy p. Monike Hanusovej do základnej školy v termíne 22. apríla 2021 v čase od 8:00 - 14:00 hod. Stretnutie dohodnúť telefonicky na čísle: 0911 295 750

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - rodný list dieťaťa, podpisy zákonných zástupcov na elektronicky vyplnenej prihláške a úhrada poplatku vo výške 15 eur na školské potreby sa uskutoční do 31.5. 2021 po telefonickej dohode s p. Hanusovou t.č. 0911 295 750

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Žiadosť a písomné vyjadrenie zákonný zástupca doručí najneskôr do 31.5. 2021.

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky – je potrebná žiadosť zákonného zástupcu spolu s odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast príp. odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť a písomné vyjadrenie lekára zákonný zástupca doručí najneskôr do 31.5. 2021.

      Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

      O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku.

      Pozn: Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

       

      Ďakujeme za porozumenie a prejavenú dôveru

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021
     • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021

     • Piatok 9. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.4. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie na 1. stupni základnej školy od 12.4. 2021

      1. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a. Pri vstupe treba predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok antigénového testu / RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo poslať kópiu výsledku testu príp. potvrdenia o výnimke.
      3. Od 12.4. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD
      4. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 11.4. 2021 (Nedeľa) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň

     • Štvrtok 1. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 30.3. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (červená tmavá - 3. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára prezenčnú výučbu od 7.4. 2021 (streda) pre 1. stupeň základnej školy.

      1. Na základe manuálu "Návrat do škôl 2021" od 8.2. 2021 je nevyhnutné, aby sa dal otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      2. Pre potreby kontroly testovania zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania) sa vyžaduje čestné prehlásenie zákonného zástupcu - Príloha č. 8a
      3. Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak platia rovnaké pravidlá ako sú popísané v dokumente "Návrat do škôl 2021" príp. uvedené na webe ZŠ z 5.2. 2021
      4. Od 7.4. 2021 bude v prevádzke ŠJ aj ŠKD
      5. Zriaďovateľ základnej školy zabezpečil testovanie na COVID-19 - Zdravotné stredisko v Slovenskom Pravne. Možnosť testovania zákonných zástupcov a zamestnancov je dňa 3.4. 2021 (Sobota) od 8:00 do 16:00 hod (Prestávka 12:00 - 12:45 h.)