• Rozhodnutie MŠVVŠ SR a kontakty odd. epidemiológie
     • Rozhodnutie MŠVVŠ SR a kontakty odd. epidemiológie

     • Pondelok 12. októbra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      V súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 Vás informujeme o Rozhodnutí ministra školstva z 11. 10. 2020.

      V prípade, že sa Vaše dieťa stretne v rodine alebo blízkom okolí s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19 je nevyhnutné:

      • nechať dieťa doma v preventívnej izolácii
      • kontaktovať triedneho učiteľa
      • kontaktovať RÚVZ Martin - oddelenie epidemiológie

      Oddelenie epidemiológie: Pracovné dni 8:00 - 15:00 hod

      Tel. kontakt:

      • 0902 740 766
      • 0910 770 754
      • 0910 185 754
      • 0908 664 538
    • Usmernenia - opatrenia MŠVVŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ Martin
     • Usmernenia - opatrenia MŠVVŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ Martin

     • Utorok 6. októbra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      V súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 sú sprísnené opatrenia súvisiace s pandémiou aj na našej Základnej škole. Tieto opatrenia vydané MŠVVŠ SR, ÚVZ SR alebo hlavným regionálnym hygienikom RÚVZ Martin sú pre školu, rodičov a žiakov záväzné. O niektorých opatreniach a dokumentoch Vás chceme informovať aj touto cestou našej webovej stránky.

      Základné opatrenia:

      • Zákaz vstup cudzím osobám do školy - vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
      • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.),
      • Zákaz vstup do areálu školy bez rúška - opatrenia ÚVZ SR z 29.9. 2020
      • Usmernenie postupu škôl a ŠZ počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 - ministerstvo školstva neodporúča realizovať: ŠvP, LV, krúžkovú činnosť pre deti a žiakov, RZ, zasadnutie rady rodičov, rady školy, TSV a HUV odporúča realizovať len teoretickou formou.
      • Zákaz vstupu žiakov do areálu školy v mimovyučovacom čase!

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí.
      • Ak sa u dieťaťa prejavili akútne respiračné ťažkosti, ako horúčka, kašeľ, nádcha či sťažené dýchanie, prosíme, nechajte dieťa v domácej izolácii a príp. konzultujte s detským lekárom. Odporúčame pozrieť krátke video s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre strarostlivosť o deti a dorast.
      • Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška - RÚVZ Martin
      • Pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti! - RÚVZ Martin

      • Pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a Vyhlásenie o bezinfekčnosti! - RÚVZ Martin

      • V prípade, že by trieda alebo škola mala RÚVZ v Martin nariadenú karanténu, je rodič povinný zabezpečiť, aby dieťa počas 10 dní karantény zostalo v domácej izolácii!

      Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom za zodpovednosť a spoluprácu v súčasnej zložitej situácii.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy