• Nový školský rok 2020/2021
     • Nový školský rok 2020/2021

     • Utorok 25. augusta 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami, ale aj opatreniami, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí zvíťaziť.

      S pozdravom

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

      V škole prebieha od 2.9. 2020 riadne školské vyučovanie.

      Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

      V súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR pripravilo Ministerstvo školstva SR organizačné kroky v dokumente - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021. (Príloha)

       

      Na základe stanovených základných prevádzkových podmienok pre základné školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID - 19 vyplývajú pre zákonného zástupcu nasledovné opatrenia:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Dokumenty a prílohy:

      Informácie, pravidlá a poznámky:

      • Z dôvodu hygienicko - epidemiologických opatrení sa nebude organizovať hromadné otvorenie školského roka 2020/2021
      • Otvorenie šk. roka bude o 8:00 hod a predpokladaný koniec o 9:00 hod.
      • Otvorenie šk. roka bude individuálne v triedach bez prítomnosti zákonných zástupcov s výnimkou 1. ročníka - výhradne v sprievode jedného zákonného zástupcu a zásadou R- O - R (ruky - odstup - rúško)
      • Ranná činnosť v ŠKD do 14.9. 2020 nebude v prevádzke.
    • Pomôcky pre prváčikov
     • Pomôcky pre prváčikov

     • Milí rodičia,

      tu nájdete zoznam pomôcok potrebných pre prváčikov pri nástupe do školy. Ďalšie pomôcky - sadu zošitov pre prvákov, výkresy... objedná triedna učiteľka vašich detí. Z tohoto dôvodu prosíme v prvý školský deň priniesť 15 €. Ďakujeme .

      Pomocky_pre_prvacikov.docx​​​​​​​​​​​​​​