• Obnovenie šk. vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020
     • Obnovenie šk. vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020

     • Štvrtok 18. júna 2020

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR (príloha č.1) a Usmernenia ministerstva školstva "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020" - Zriaďovateľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020. (príloha č. 2)

      Škola bude otvorená za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok v zmysle usmernení MŠVVŠ SR a ÚVZ SR.

      V zmysle nariadení ministerstva školstva vyplývajú pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 22. júna 2020 (pondelok) nasledovné povinnosti:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3). Žiadame rodičov v prípade, že nebudú doprevádzať svoje deti do školy, aby zabezpečili dané písomné vyhlasenie pre žiakov - v opačnom prípade žiak bez vyhlásenia nemôže byť prijatý do školy!
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

      Organizácia výchovno-vzdeláva procesu od 22. júna 2020:

      • Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole neumožňuje základnej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Pre školu bude nevyhnutné po obnovení vyučovania od 22. 6. 2020 - zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu základná škola má možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto má možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.
      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú nevyhnutne prispôsobené zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností po dištančnom vzdelávaní.
      • Príchod žiakov do školy, či už samých alebo v sprievode rodiča, musí byť v čase od 7:30 - 8:00 hod. Dieťa do budovy vstupuje samé. Pri vstupe do budovy bude vykonaná dezinfekcia rúk. Vyučovanie konči o 11:30 hod pre 1. stupeň a o 12:30 hod pre 2.stupeň.
      • Deti, ktoré budú počas júna chodiť do školy, budú mať možnosť stravovať sa v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení. Obedy sa budú vydávať v čase od 11:30 do 13:00 hod. Obedy do obedárov nebude možné vydať!

      (Pozn: Ďaľšie podrobnejšie informácie prosím konzultujte s vyučujúcimi 1. stupňa a 2. stupňa príp. na portály - Učíme na diaľku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol )

      Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom za spoluprácu v súčasnej zložitej situácii.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy