• Hýb sa doma
     • Hýb sa doma

     • 27. apríla 2020

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom portáli www.ucimanadialku.sk aplikáciu na pomoc učiteľom telesnej výchovy, inštruktorom pohybových aktivít a športovým trénerom (najmä) mládeže.

      Aplikácia HybSaDoma.sk slúži aj ako inšpirácia pre verejnosť, nakoľko cvičenia vo verejnej sekcii je možné prezerať aj bez potreby registrácie. Na vhodný obsah cvičení vo verejnej sekcii dozerá ministerstvo.

      Ministerstvo sa stotožňuje s názorom lekárov, že dobrá imunita človeka je dôležitá v boji s infekčnými chorobami. Preto odporúčame všetkým ľuďom pohyb na čerstvom vzduchu bez ohľadu na to, či je vykonávaný individuálne pre vlastné potešenie, alebo pod vedením športového odborníka. Aplikácia HybSaDoma.sk nám môže pomôcť vstať spred počítača a potešiť sa pohybom.

    • Deň Zeme 2
     • Deň Zeme 2

     • Streda 22. apríla 2020

      Aj niektorí žiaci z  5. - 7. ročníka prijali výzvu Dňa Zeme a zapojili sa do nej. Vyčistili okolie svojej dediny alebo pomáhali v záhradách svojim rodičom. Teším sa, že aj v tomto čase nezabudli a našli chuť ochrániť našu Zem.

    • Deň Zeme 1
     • Deň Zeme 1

     • Streda 22. apríla 2020

      Aj keď mimoriadna situácia na Slovensku spôsobila prerušenie vyučovania na školách, druhákom nestálo nič v ceste, aby si pripomenuli vo svojich domovoch, aká je pre nás všetkých čistá príroda dôležitá. Pozrite si, ako oslávili Deň Zeme. Určite si všetci želáme, aby sa ich priania vyplnili.

    • Usmernenie a oznam k hodnoteniu žiakov
     • Usmernenie a oznam k hodnoteniu žiakov

     • Pondelok 20. apríla 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a žiaci,

      Ministerstvo školstva SR vydalo Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
      • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
      • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      Z Usmernenia vyplývajú najmä tieto skutočnosti:

      • Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.
      • Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakova ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.
      • Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušenéhovyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultácious rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické prácespracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každéhožiaka.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

      Oznam o hodnoteni predmetov v čase mimoriadnej situácie:

      Usmernenia v plnom znení si môžete pozrieť v prílohách:

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

     • Streda 15. apríla 2020

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 vychádzajú z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020. Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k zápisu detí v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Zápis detí do 1. ročníka sa budú organizovať bez osobnej prítomností detí. Zápis detí je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou: formulár, papierová forma alebo elektronická forma (KEP).

      Zápis do 1. ročníka v ZŠ Slovenské Pravno sa uskutoční v termíne

      od 21. apríla 2020 do 23. apríla 2020

      Zápisy detí do našej základnej školy v tomto termíne môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi:

      1. Vyplnením formulára na našej webovej stránke (odkaz)
      2. Papierová forma zápis do 1. ročníka - odoslať poštou na adresu školy: Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 (príloha)
      3. Ak to neumožňujú tech. podmienky, potom papierovú formu zápis do 1. ročníka vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu Slovenské Pravno. Vyplnený formulár doručiť osobne tajomníčke školy p. Monike Hanusovej do základnej školy v termíne 23. apríla 2020 v čase od 9:00 - 12:00 hod.

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      (Pozn.: rodný list dieťaťa, podpisy zákonných zástupcov na elektronicky vyplnenej prihláške a poplatok vo výške 15 eur na školské potreby.)

      Rozhodnutie o prijatí

      V prípade, ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nebude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

      Rozhodnutie MŠVVŠ SR v celom znení si môžete pozrieť tu:

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • 30. septembra 2019

      Naša škola v septembri privítala nových žiačikov - prváčikov. Museli si zvyknúť na nový režim, pravidlá a pribudli im aj povinnosti. Aby sa prvákmi stali aj oficiálne, pani učiteľky a pani vychovávateľka pre nich pripravili malú ceremóniu pasovania. Prváčikovia ukázali svoje vedomosti, čo sa doteraz naučili, zaspievali anglickú pieseň, zahrali divadielko a nakoniec zložili prvácky sľub. Na záver boli odmenené výborným koláčom od našich paní kuchárok. 

      My našim prvákom želáme, aby do školy vstávali s úsmevom a tešili sa každým dňom viac a viac.