• PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2023/2024

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl  zamerané na overenie vedomostí a zručností z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka  sa uskutoční 

     v riadnom termíne              T9 - 20. a 21. marec 2024

     v náhradnom  termíne:       T9 - 4. a 5. apríla 2024

      

     Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory na stredných školách:

      

     do 30. novembra 2023 – riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok vo všetkých odboroch vzdelávania,  (budú zverejnené aj na www.svs.edu.sk)

                                          

     Podanie  prihlášky zákonným zástupcom riaditeľovi SŠ:

      

      

     Zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky: 

     • Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému- EduPage.

     • Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom š.i.s. najneskôr do 13. marca 2023 základnej škole na potvrdenie    hodnotenia, prílohy pridá ako zoskenované prílohy. / alebo foto/

     • Riaditeľ základnej školy prihlášku potvrdí.

      • Školský informačný systém prihlášku odošle všetkým školám, ktoré sú na nej uvedené do 

     20. marca 2023 .

      

      

     Termíny prijímacích skúšok:

        

     Prijímacie skúšky termíny – 1. kolo: 

      

              1. termín 

                       „Netalentové vrátane osemročných gymnázií "- 2 .5 -3. 5 2024

                       „Talentové a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy "- 26.4 – 30.4.  2024

               2. termín 

                       „Netalentové vrátane osemročných gymnázií “ 6 .5.- 7 .5 2024

                       „Talentové a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy" - 9 .5. – 13 .5 2024

      

     Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

      

      17.5.2024

      

     2. kolo prijímacích skúšok :

     •Ďalší termín pre nenaplnený počet miest pre žiakov. 

     • Prijímacia skúška sa koná 18.6. - 19.6.2024      

                          

      

      Užitočné odkazy