• PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2022/2023

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl  zamerané na overenie vedomostí a zručností z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka  sa uskutoční 

     v riadnom termíne:             T5 - 17. mája 2023

                                                T9 - 22. a 23. marec 2023

     v náhradnom  termíne:       T9 - 4. a 5. apríla 2023

      

     Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory na stredných školách:

      

     do 30. novembra 2022riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok vo všetkých odboroch vzdelávania,  (budú zverejnené aj na www.svs.edu.sk)

                                          

     Podanie  prihlášky zákonným zástupcom riaditeľovi SŠ:

      


     Zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky: 

     • Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému- EduPage.

     • Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom š.i.s. najneskôr do 13. marca 2023 základnej škole na potvrdenie    hodnotenia, prílohy pridá ako zoskenované prílohy. / alebo foto/

     • Riaditeľ základnej školy prihlášku potvrdí.

      • Školský informačný systém prihlášku odošle všetkým školám, ktoré sú na nej uvedené do 

     20. marca 2023 .     Termíny prijímacích skúšok:

        

     Prijímacie skúšky termíny – 1. kolo: 


              1. termín 

                          „Netalentové vrátane osemročných gymnázií "- 4.5 -5. 5 2023

                          „Talentové a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy "- 28.4 – 3.5 2023

               2. termín 

                          „Netalentové vrátane osemročných gymnázií “ 9.5.- 10.5 2023 

                          „Talentové a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy" - 11.5. – 15.5 2023     2. kolo prijímacích skúšok :

     •Ďalší termín pre nenaplnený počet miest pre žiakov. 

     • Rozhodnutie zverejní do 6. júna .

     • Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok – 21. 6 2023        

                          


      Užitočné odkazy