• PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2020/2021

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl  zamerané na overenie vedomostí a zručností z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka  sa uskutoční 

     v riadnom termíne:             T5 - 19. mája 2021

                                                     T9 - 24. a 25.marca 2021

     v náhradnom  termíne:       T9 - 14. a 15. apríla 2021

      

     Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory na stredných školách:

      

     do 1. februára 2021riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  (budú zverejnené aj na www.svs.edu.sk)

                                          

     do 31.marca 2021 –  riaditeľ strednej školy zverejní kritériá pre prijatie na netalentované odbory vzdelávania    (budú zverejnené aj na www.svs.edu.sk)

     Podanie  prihlášky zákonným zástupcom výchovnému poradcovi:

      

     do 20. februára 2021 -  zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

      

     do 10. apríla 2021 -  zákonný zástupca žiaka podá prihlášky riaditeľovi ZŠ na ostatné odbory vzdelávania

     Odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na stredné školy:

      

     do 28. februára 2021 –  na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

     do 20. apríla 2021 – na ostatné odbory SŠ vrátane  osemročných gymnázií

     Termíny prijímacích skúšok:

      

     15. marec – 30. apríl 2021  -  talentové skúšky

      

     1. kolo          10. máj 2021 (pondelok)   –  1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

                          13. máj 2021 (štvrtok)  –  2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      

     2. kolo – pre neprijatých žiakov v 1. kole     

                          22. jún 2021 (utorok)


      

     Užitočné odkazy