• November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch
     • November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

     • Pondelok 23. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám posielame informačné materiály k iniciatíve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ spolu s projektom ODPÍŠEME TI

      November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch a 19. novembra si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Je preto potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o prejavoch násilia páchaného na tejto mimoriadne zraniteľnej cieľovej skupine. S deťmi a mládežou je nutné komunikovať - aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka.

      Prosíme rodičov aby si našli čas a so svojimi deťmi v priateľskej atmosfére prekonzultovali informačné materiály.

      Viac informácii je dostupných na aj na stránke ministerstva:

    • Národný projekt - PoP II
     • Národný projekt - PoP II

     • Streda 11. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša škola sa v tomto roku prihlásila do výzvy na zapojenie do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP PoP II). Škola splnila podmienky a bola zaradená do NP PoP II pre pracovnú pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Hlavné ciele NP spolufinancovaného z ESF sú:

      • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základnej škole,
      • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
      • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

      Podrobné informácie o NP PoP II sú zverejnené na stránke:

    • Pravidlá dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021
     • Pravidlá dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021

     • Utorok 3. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      vzhľadom na súčasnú situáciu v školstve, v ktorej výchovno-vzdelávací proces prebieha aj formou dištančného vzdelávania (DV) je nevyhnutné stanoviť pravidlá a spôsob hodnotenia žiakov.

      Hodnotenie predmetov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 (Hodnotenie žiakov základnej školy) a je upravené na základe odporúčaní ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav) a VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) na podmienky dištančného vzdelávania.

      O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov a pravidlách výchovno-vzdelávacieho procesu počas DV rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou nasledovne:

      • Základnou platformou základnej školy pre DV je portál www.bezkriedy.sk a pre on-line vyučovanie je videokonferenčná platforma ZOOM Meetings.
      • Žiak pravidelne sleduje portál www.bezkriedy.sk, kam jednotliví učitelia posielajú pokyny k DV.
      • Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné podľa Rozvrhu-DV (Príloha).
      • Opodstatnenú neprítomnosť žiaka na DV je zákonný zástupca povinný ospravedlniť u triedneho učiteľa.
      • Žiak komunikuje s učiteľmi a rešpektuje ich pokyny, študuje zaslané materiály, vypracováva zadania, posiela výsledky riešení a pod.
      • V prípade neúčasti žiaka na on-line hodine alebo ak žiak nepredloží zadané úlohy dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamená učiteľ žiakovi absenciu. V prípade opakujúcej sa absencie bude žiak komisionálne preskúšaný.
      • Vyučujúci predmetu určí podľa Rozvrhu-DV, kedy bude prebiehať vyučovanie on-line.
      • Žiaci z predmetu uvedeného v Rozvrhu-DV budú hodnotení známkou. Prospech dieťaťa si rodič môže pozrieť na www.bezkriedy.sk v sekcii známky.
    • Usmernenie MŠVVŠ SR - "Spoločná zodpovednosť"
     • Usmernenie MŠVVŠ SR - "Spoločná zodpovednosť"

     • Pondelok 2. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Usmernenia Ministerstva školstva, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" platného od 1.11. 2020 vyplýva pre zákonných zástupcov:

      1. Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.
      2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
      3. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

      Prosíme rodičov, aby všetky potrebné informácie, ktoré vyplývajú z tohto usmernenia, nahlasovali triednym učiteľom svojich detí.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      Úplne znenie dokumentov a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti v prílohách: